Főoldal » Hírek » Buszmegállóban verekedtek – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik közös ita­lo­zást köve­tő­en egy busz­meg­ál­ló­ban vere­ked­tek egymással. 

A vád­irat sze­rint a két férfi 2022. augusz­tus 24-én a Tata­bá­nyai járás egyik köz­sé­gé­nek busz­meg­ál­ló­já­ban együtt ita­loz­tak, mely során közöt­tük vita ala­kult ki. Az egyik férfi üres sörös dobo­zok­kal dobál­ta meg a mási­kat. A másik férfi erre vála­szul ököl­lel fejen ütöt­te a dobá­ló férfit.

Ezután a meg­ütött férfi a busz­meg­ál­ló olda­lá­ról lefe­szí­tett egy dísz­lé­cet, és azzal vita­part­ne­rét három alka­lom­mal meg­ütöt­te. Emi­att a dísz­léc­cel meg­ütött fér­fi­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra is. A dísz­léc lefe­szí­té­sé­vel 20.000,-Ft ron­gá­lá­si kára kelet­ke­zett az önkormányzatnak.

Az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­irat­ban a dísz­léc­cel meg­ütött fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re, a neki sérü­lést okozó fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt. 

A mel­lé­kelt vide­ót egy térfigyelő-kamera rög­zí­tet­te, azon a két férfi dula­ko­dá­sa, majd a dísz­léc­cel tör­té­nő bán­tal­ma­zás látható.