Főoldal » Hírek » Busznak ütközött egy pápai körforgalomnál az ittas sofőr - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tést okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azzal a 25 éves hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2021. augusz­tus 30-án gép­ko­csi­já­val busz­nak ütkö­zött az egyik pápai körforgalomban. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő dél­után öt óra körül, sze­szes ital fogyasz­tá­sát köve­tő­en ült gép­ko­csi­ba, és azzal a bel­vá­ros­ban köz­le­ke­dett. Ittas­sá­gá­ból kifo­lyó­lag a meg­en­ge­dett­nél lénye­ge­sen gyor­sab­ban, mint­egy 70-75 km/órás sebes­ség­gel haj­tott ki a busz­pá­lya­ud­var köze­lé­ben lévő kör­for­ga­lom­ból, ahol átsod­ró­dott a hala­dá­si irá­nyát tekint­ve bal olda­li for­gal­mi sávba, és ott neki­üt­kö­zött egy 14-16 km/órás sebes­ség­gel hala­dó menet­rend sze­rin­ti autó­busz­nak. A busz­ban öten utaz­tak, akik közül egy nő fel­kar­tö­rést, míg a többi utas nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lés­éket szenvedett.

 

A bal­ese­tet köve­tő­en vég­zett vizs­gá­la­tok alap­ján meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott nem­csak alko­holt, de koráb­ban kábí­tó­szert is fogyasztott.

 

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a koráb­ban ittas veze­tés miatt már bün­te­tett és jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­val szem­ben arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint hatá­ro­zott időre a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el.

 

A vád­lott elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re az ügyész­ség 2 év bör­tön­bün­te­tés, 3 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás és 4 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Pápai Járásbíróságnak.