Főoldal » Hírek » Buszon alakult ki a konfliktus, ami késeléssé fajult - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 53 éves férfi a buszon uta­zott, ami­kor a 24 éves férfi és barát­ja itta­san fel­száll­tak a jár­mű­re. Nézet­el­té­rés ala­kult ki közöt­tük, ami a busz­ról leszáll­va, dula­ko­dás­sá és kése­lés­sé fajult.

A vád­irat sze­rint az ügy 53 éves vád­lott­ja - aki egyéb­ként autó­busz­so­főr - 2021. feb­ru­ár 26-án, későn este, a 133E jel­zé­sű autó­bu­szon uta­zott. A XIV. kerü­let, Tisza Ist­ván téri meg­ál­ló­ban szállt fel a busz­ra - itta­san - az ügy másik vád­lott­ja, egy 24 éves férfi és annak barát­ja. Hang­szó­rón han­go­san zenét hall­gat­tak, vala­mint a 24 éves férfi barát­ja nem viselt a jár­vány­ügyi sza­bá­lyok­nak meg­fe­le­lő, orrot és szá­jat elta­ka­ró masz­kot, a kezé­ben pedig bon­tott sörös dobozt tartott.

Az 53 éves férfi egy idő után fel­állt ülé­sé­ből és oda­lé­pett a két fia­tal­hoz azzal, hogy hal­kít­sák le a zenét, ők azon­ban elküld­ték. Ekkor közöl­te velük azt is, hogy ő busz­so­főr, egy­út­tal szóvá tette, hogy az egyi­kük nem visel masz­kot, illet­ve a kezé­ben egy bon­tott dobo­zos sör van, így a buszon nem utaz­hat­nak, ezért mind­ket­tő­jü­ket fel­szó­lí­tot­ta arra, hogy a követ­ke­ző meg­ál­ló­ban száll­ja­nak le. Zugló vas­út­ál­lo­má­son mind­hár­man leszáll­tak, majd a zebra felé indul­tak. Elöl haladt az 53 éves férfi, mögöt­te néhány méter­rel pedig a 24 éves férfi a barátjával.

Az idő­sebb férfi lelas­sí­tot­ta lép­te­it, bevár­ta a mögöt­te hala­dó­kat, majd a 24 éves férfi köte­ked­ve szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett. Az elkö­ve­tők dula­kod­tak, amely­nek során az idő­sebb egy össze­csuk­ha­tó bics­ká­val egy­szer meg­szúr­ta a fia­ta­lab­bat a mell­ka­sán, aki erre hát­rál­ni kez­dett. Barát­ja ekkor meg­pró­bál­ta védel­mez­ni őt, a 24 éves férfi azon­ban hir­te­len mégis meg­in­dult az idő­sebb felé, és meg­ütöt­te a fején, majd tovább dula­kod­tak. Barát­ja ezután is pró­bál­ta véde­ni a szúrt sérü­lést szen­ve­dett fér­fit, ezért ütött, majd rúgott az idő­sebb férfi felé. Végül eltá­vo­lod­tak egy­más­tól, majd az 53 éves férfi rend­őri intéz­ke­dést kért.

A 24 éves férfi által elszen­ve­dett mell­ka­si szúrt sérü­lés élet­ve­szé­lyes volt. Az 53 éves férfi a dula­ko­dás során könnyeb­ben sérült.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kése­lőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban. A 24 éves fér­fi­val szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge a vád, az ügyé­szi indít­vány pedig az ő vonat­ko­zá­sá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irányul.

A fel­vé­te­len a konf­lik­tus előz­mé­nye lát­ha­tó a buszon, majd az utcán a dulakodás.