Főoldal » Hírek » Buszsofőr védelmére kelt utast bántalmazott - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint két fia­tal férfi tavaly nyá­ron, egy zug­lói meg­ál­ló­nál agresszí­ven lépett fel a busz­so­főr­rel szem­ben, miu­tán a sofőr ittas­sá­guk miatt leszál­lít­tat­ta őket a járat­ról. A sofőr védel­mé­re kelt egy férfi utas, akit az egyik vád­lott meg is ütött. 

A vád­irat sze­rint az ügy két vád­lott­ja - egy 30 éves és egy 27 éves férfi - két másik isme­rő­sük­kel együtt, 2020. júli­us 10-én kora haj­nal­ban a XIV. kerü­let, Erzsé­bet király­né útja meg­ál­ló­já­nál fel­szállt a 973-as jel­zé­sű éjsza­kai busz­ra. A négy fős tár­sa­ság­ból a 30 éves vád­lott erő­sen ittas volt, ezért a busz veze­tő­je kiszállt a sofőr­fül­ké­ből, hát­ra­ment hoz­zá­juk, majd fel­szó­lí­tot­ta őket, hogy száll­ja­nak le a busz­ról, mert ilyen álla­pot­ban azon nem utaz­hat­nak. Az elkö­ve­tők és tár­sa­ik a sofőr több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra végül leszáll­tak a busz­ról, a sofőr pedig vissza­ült a vezetőülésbe.

A fér­fi­ak sérel­mez­ték, hogy a busz­so­főr leszál­lít­tat­ta őket a járat­ról, ezért a jár­dán a még nyit­va lévő első ajtó­hoz men­tek, és a nyi­tott ajtó­nál fel­ki­a­bál­va pró­bál­ták meg­győz­ni a sofőrt, hogy enged­je őket vissza a busz­ra. Miu­tán a busz veze­tő­je ezt tovább­ra sem enged­te, a 30 éves férfi két kéz­zel meg­rán­tot­ta a busz első ajta­ját, vala­mint leköp­te a sofőr­aj­tót védő ple­xi­üve­get, 27 éves társa pedig több­ször is vere­ke­dés­re hívta a busz vezetőjét.

A fér­fi­ak nem enged­ték, hogy a sofőr becsuk­ja a busz első ajta­ját, azt több­ször meg­aka­dá­lyoz­ták, miköz­ben egyre erő­sza­ko­sab­ban, agresszí­veb­ben lép­tek fel a sofőr­rel szem­ben, ennek során az első ajtó­nál fel­lép­tek a buszra. 

Ekkor a sofőr segít­sé­gé­re és védel­mé­re kelt egy buszon utazó férfi, aki oda­lé­pett az első ajtó­hoz, és a vád­lot­ta­kat - akik pró­bál­tak ellen­áll­ni - letol­ta a busz­ról. Ennek során a 30 éves táma­dó az utast ököl­lel a fel­ső­tes­tén meg­ütöt­te, a társa pedig folya­ma­to­san vere­ke­dés­re hívta a velük szem­be­szál­ló férfit.

A sofőr védel­mé­re kelt utas fel­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en a busz veze­tő­je végül be tudta csuk­ni a jármű első ajta­ját. Ekkor a 27 éves vád­lott még bele­rú­gott egyet az első ajtó­ba, majd mind­két vád­lott, még több­ször, nagy erő­vel bele­rú­gott a busz közép­ső és hátsó ajta­já­ba is.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 30 éves fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély támo­ga­tó­ja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, 27 éves - koráb­ban már bün­te­tett - tár­sát pedig garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tak­kal szem­ben, bün­te­tő­vég­zés­sel börtön-, illet­ve fog­ház­bün­te­tést, vala­mint pénz­bün­te­tést szab­jon ki azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát mind­ket­tő­jük ese­té­ben pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fel­vé­te­len a vád­lot­tak garáz­da maga­tar­tá­sa, vala­mint a sofőr védel­mé­re kelt utas­sal szem­be­ni erő­sza­kos cse­lek­mé­nye lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=956537121563004