Főoldal » Archív » Buszsofőrre támadt az ittas utas

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 41 éves buda­pes­ti fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly szep­tem­ber­ben Kalo­csán itta­san akart fel­száll­ni a buda­pes­ti járat­ra, majd miu­tán a sofőr közöl­te, hogy ilyen álla­pot­ban nem viszi el, a busz­so­főr­re támadt.

A 41 éves buda­pes­ti férfi 2018. szep­tem­ber 24-én dél­előtt Kalo­csán a barát­nő­jé­nél tar­tóz­ko­dott, ahol nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott. A dél­utá­ni járat­tal Buda­pest­re kívánt utaz­ni, ezért a lát­ha­tó­an ittas álla­pot­ban lévő férfi az 1-es kocsi­ál­lá­son vára­ko­zó autó­busz­ra fel­szállt. A gép­ko­csi­ve­ze­tő azon­ban látva a férfi ittas­sá­gát, meg­kér­te, hogy száll­jon le, külön­ben rend­őrt hív. Erre a vád­lott nem volt haj­lan­dó és han­go­san szit­ko­zód­ni kez­dett, verés­sel fenye­get­te meg a sofőrt, dühé­ben kéz­zel bele­ütött a vissza­pil­lan­tó tükör­be, majd elin­dult a váró­te­rem felé.

A busz­so­főr néhány perc eltel­té­vel a menet­rend­nek meg­fe­le­lő­en indul­ni akart és már csuk­ta volna be az ajtót, ami­kor a férfi oda­lé­pett a jár­mű­höz és a busz éppen záró­dó ajta­ját kéz­zel meg­fog­ta és vissza­tol­ta. Ezután a vád­lott a sofőr felé ütött és meg­pró­bál­ta őt a jár­mű­ről lehúz­ni. Az egyik utas a sofőr védel­mé­re kelve elő­vett a tás­ká­já­ból egy dezo­dort és az ajtó­hoz lépve az ittas vád­lott arca felé fújt, aki ettől néhány lépést hát­rált. Ekkor a busz­pá­lya­ud­var biz­ton­sá­gi őre is meg­je­lent és az uta­sok­kal együtt igye­kez­tek a még min­dig ellen­ál­lást tanú­sí­tó táma­dót visszafogni.

A közös­sé­gi köz­le­ke­dés­ben sze­mély­szál­lí­tást végző busz­so­főr köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély, akit az ittas táma­dó erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel meg­aka­dá­lyo­zott abban, hogy menet­rend sze­rint elinduljon.

A bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit az ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő férfi ügyé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.