Főoldal » Archív » Buszváróban garázdálkodott-vádemelés

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség  garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a busz­vá­ró­ban kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tást tanú­sí­tó fér­fi­val szemben.

A férfi elkö­ve­tő  2017. októ­ber 8. nap­ján 5 óra körül, Esz­ter­gom­ban, a Simor János utcá­ban talál­ha­tó busz-végállomáson lévő váró­te­rem­ben az ott elhe­lye­zett kávé­a­u­to­ma­tát rug­dos­ta, rán­gat­ta, ütöt­te. A biz­ton­sá­gi őr fel­szó­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt, hogy fejez­ze be agresszív maga­tar­tá­sát és kive­zet­te a váró­te­rem­ből. A vád­lott ekkor han­go­san szi­dal­maz­ta a biz­ton­sá­gi őrt, táma­dó­an lépett fel vele szem­ben, ami miatt a biz­ton­sá­gi őr a föld­re vitte a fér­fit, majd rend­őri intéz­ke­dést kért.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tett elő­éle­tű, ám a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben arra tett indít­ványt a bíró­ság­nak, hogy tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben, köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítélje.

Az ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság jár el.