Főoldal » Hírek » Legfőbb Ügyészség

Online csalás - "utalásos" módszer

Főként cége­ket érin­tő csa­lá­si mód­szer, ami­kor az elkö­ve­tők tudo­mást sze­rez­nek arról, hogy az egyik cég a másik­tól vala­mi­lyen összeg átuta­lá­sát várja. Álta­lá­ban már ezt az infor­má­ci­ót is úgy tud­ják meg, hogy vala­me­lyik cég infor­ma­ti­kai...