Főoldal » Archív » Cegléden két ittas vezető is őrizetben kezdte az új évet

Egy har­minc­nyolc éves, bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2020. janu­ár 1-én a dél­utá­ni órák­ban Ceg­lé­den úgy vezet­te motor­ke­rék­pár­ját, hogy arról koráb­ban levet­te a rend­szá­mot. Ráadá­sul a férfi veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett és még ittas is volt, amely­nek mér­té­ke három­szo­ro­sa volt a bűn­cse­lek­mé­nyi határnak.


A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a fér­fit meg­ál­lí­tot­ták és elszá­mol­tat­ták, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, majd őri­zet­be vették.

 

Egy har­minc­hat éves, bün­te­tett elő­éle­tű, veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi 2020. janu­ár 1. nap­ján a késő esti órák­ban, több­fé­le sze­szes italt, így sört és pálin­kát is fogyasz­tott, majd autó­ba ült és vezet­ni kezd­te azt Tápió­sző­lős terü­le­tén, ami­kor a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei meg­ál­lí­tot­ták és elő­ál­lí­tot­ták. A férfi szer­ve­ze­té­ben az alko­hol mér­té­ke a bűn­cse­lek­mé­nyi határ több, mint ötszö­rö­se volt. 


A rend­őr­sé­gen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, majd őri­zet­be vették.

 

Mind­két elkö­ve­tőt a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé állítja.