Főoldal » Hírek » Cigarettáért ütések – videóval – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol két fér­fit, akik egy Szi­get­vár kör­nyé­ki falu­ban a sér­tet­tet saját udva­ra előtt bántalmazták. 

A vád­irat sze­rint a két férfi 2023. júli­us 26-án dél­után gép­ko­csi­val keres­te fel isme­rő­sü­ket, a sér­tet­tet. A sér­tett udva­ra előtt kiszáll­tak a gép­ko­csi­ból és a sér­tett házá­nak udva­rán tar­tóz­ko­dó fér­fi­hoz lép­tek, aki­vel beszél­get­ni kezdtek.

Hama­ro­san oda­lé­pett hoz­zá­juk a sér­tett is, aki­től a vád­lot­tak ciga­ret­tát kér­tek. A sér­tett férfi kilé­pett a kert­ka­pun, hogy ciga­ret­tát adjon a vád­lot­tak­nak.  Ekkor a fia­ta­labb vád­lott ököl­lel több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, aki az üté­sek­től a föld­re esett. A föl­dön fekvő fér­fit mind­két vád­lott több­ször meg­rúg­ta, majd a gép­ko­csi­juk­hoz siet­tek, és azzal hagy­ták el a helyszínt.

A sér­tett arca több helyen meg­sé­rült, az arccsont-törések 8 napon túl gyógyultak.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a két fér­fit, és vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zést hoz­zon, és a vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.

A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szi­get­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.