Főoldal » Hírek » Cigarettát csempészett a kamionsofőr – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Jöve­dé­ki ter­mék­re elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy bol­gár kami­o­nos fér­fi­val szem­ben, aki ciga­ret­tát csempészett.

A vád­irat sze­rint a bol­gár állam­pol­gár­sá­gú férfi Bul­gá­ri­á­ból Fran­cia­or­szág­ba vezet­te a tehergépjármű-szerelvény. A rak­tér oldal­fa­la­i­nak réte­gelt lemez bur­ko­la­ta alatt 1.490 doboz bol­gár zár­jeggyel ellá­tott, hét külön­bö­ző már­ká­jú ciga­ret­tát szál­lí­tott a Fran­cia­or­szág­ban való for­ga­lom­ba hoza­tal cél­já­ból. A NAV Beve­té­si Igaz­ga­tó­sá­gá­nak jár­őre 2023. júli­us 27-én, 00 óra 35 perc­kor ellen­őriz­te a kami­ont, amely­ben az elrej­tett ciga­ret­tát fel­lel­te és lefog­lal­ta.  A NAV jöve­dé­ki eljá­rás­ban a ciga­ret­tá­kat elko­boz­ta, és 4.662.000 forint jöve­dé­ki bír­sá­got sza­bott ki az elkö­ve­tő­vel szemben.

A jöve­dé­ki adó­ról szóló tör­vény sze­rint a másik tag­ál­lam­ban sza­bad­for­ga­lom­ba bocsá­tott jöve­dé­ki ter­mék­nek a keres­ke­del­mi cél­lal bel­föld­re szál­lí­tá­sa adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­get keletkeztet. 

A sofőr az EU-n belü­li szál­lí­tás egy­sze­rű­sí­tett kísé­rő­ok­má­nyá­val nem ren­del­ke­zett, Magyar­or­szág­ra tör­té­nő belé­pés­kor az 1.490 doboz ciga­ret­ta bir­tok­lá­sá­val össze­sen 2.330.996 forint jövedéki- és álta­lá­nos for­gal­mi adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett, ezzel azo­nos vagyo­ni hát­rányt oko­zott a magyar költségvetésnek. 

Az ügyész­ség  az eljá­rás során 1.000.000 forint össze­gű biz­to­sí­ték letét­be helye­zé­sét enge­dé­lyez­te, a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki. 

 A fotó­kon a rej­tek­ből lefog­lalt ciga­ret­ta látható.