Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Cigarettát kértek, majd kirabolták a sértettet - letartóztatásukat indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség hét­vé­gi ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során tett indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit és két nőt, akik múlt hét csü­tör­tö­kön rabol­tak ki egy fia­tal nőt Csong­rá­don.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy férfi és két nő 2020. októ­ber 22-én este 10 óra körül meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, ami­kor az a bicik­li­jé­ről leej­tet­te a tás­ká­ját, ami­nek tar­tal­ma kibo­rult a föld­re. Ekkor ciga­ret­ta kérés és segít­ség­nyúj­tás ürü­gyén a gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke elte­rel­te a sér­tett figyel­mét, míg a két társa elvet­te a fia­tal nő mobil­te­le­fon­ját. A sér­tett meg­pró­bál­ta azt vissza­kér­ni, mely­re vála­szul gya­nú­sí­tot­tak a tás­ká­ját is kirán­gat­ták a kezé­ből, hajá­nál fogva rán­gat­ták, a szem­üve­gét is lever­ve ököl­lel arcon ütöt­ték, majd a hely­szín­ről eltá­voz­tak.

A gya­nú­sí­tot­tak a sér­tett­nek a mobil­te­le­fon­ja és egyéb érté­kei eltu­laj­do­ní­tá­sá­val mint­egy 66.000 forint kárt okoz­tak, mely­ből a nyo­mo­zás során lefog­la­lás­sal 63.000 forint meg­té­rült. A sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy mind­annyi­an több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű­ek, vala­mint jelen­leg is más bün­te­tő eljá­rás folyik velük szem­ben.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.