Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Covid vakcina beadását hamisan igazoló háziorvos letartóztatását indítványozza az ügyészség - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség több­rend­be­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa, vala­mint védett­sé­gi iga­zol­vánnyal való vissza­élés bűn­tet­te miatt letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za egy Bács-Kiskun megyei házi­or­vos­nak. Az orvos a páci­en­sek­től pénzt foga­dott el azért, hogy a vak­ci­na tény­le­ges beadá­sa nél­kül az oltott­ság tényét szá­muk­ra valót­la­nul igazolja.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a házi­or­vos 2022 feb­ru­ár­já­ban a ren­de­lő­jé­ben a páci­en­sek­től rend­sze­re­sen pénzt foga­dott el azért, hogy a COVID-19 vak­ci­na tény­le­ges beadá­sa nél­kül iga­zol­ja szá­muk­ra az oltás fel­vé­te­lét. A házi­or­vos a jog­ta­lan elő­nyért a védő­ol­tá­sok beadá­sá­nak tényét asszisz­ten­se köz­re­mű­kö­dé­sé­vel valót­la­nul rög­zí­tet­te az Elekt­ro­ni­kus Egész­ség­ügyi Szol­gál­ta­tá­si Tér (ESZSZT) infor­má­ci­ós rendszerében.

A nyo­mo­zók a házi­or­vost őri­zet­be véte­le mel­lett üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés és védett­sé­gi iga­zol­vánnyal való vissza­élés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­za a gya­nú­sí­tot­tal szem­ben, mert a ter­hé­re rótt kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Ezen kívül a cse­lek­mé­nyek jel­le­gé­ből, meg­va­ló­sí­tá­si mód­já­ból meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né. Végül a bűn­cse­lek­mé­nye­ket soro­zat­jel­leg­gel elkö­vet­ni lát­szó gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.