Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csak kitalálta a pénzszállító, hogy kirabolták - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Tavaly ápri­lis­ban egy pénz­szál­lí­tó cég biz­ton­sá­gi őre a gép­ko­csi­hoz vissza­tér­ve azt mesél­te a kol­lé­gá­já­nak, hogy egy férfi oda­lé­pett hozzá és el akar­ta venni tőle a pénz­szál­lí­tó tás­kát, ő azon­ban meg­lök­te a táma­dót, így meg­véd­te a pénzt. A táma­dás­ról elő­adott szto­ri azon­ban valót­lan volt.

A 30 éves férfi 2021 ápri­li­sá­ban egy pénz­szál­lí­tó cég alkal­ma­zá­sá­ban állt, mint érték­szál­lí­tó vagyon­őr. Az érték­szál­lí­tá­si szol­gál­ta­tást nyúj­tó cég üzle­tek­kel, ban­kok­kal és egyéb szol­gál­ta­tók­kal állt szer­ző­dé­ses kapcsolatban.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. ápri­lis 14-én, egy mun­ka­tár­sá­val több hely­szí­nen is járt, kol­lé­gá­ja vezet­te a pénz­szál­lí­tó autót, a vád­lott pedig begyűj­töt­te a kész­pénzt. Kora dél­után érkez­tek meg egy XIV. kerü­le­ti üzlet­köz­pont­hoz, ahova a vád­lott bement, majd később, ami­kor vissza­tért a gép­ko­csi­hoz, azt állí­tot­ta a kol­lé­gá­já­nak, hogy őt egy férfi meg­pró­bál­ta az imént kira­bol­ni, azon­ban az ő helyt­ál­lá­sa miatt a táma­dó végül elme­ne­kült. A férfi állí­tá­sa valót­lan volt, csak azért talál­ta ki a rab­lá­si kísér­le­tet, hogy a kol­lé­gá­ja előtt jó szín­ben tün­tes­se fel magát. Mun­ka­tár­sa azon­ban ekkor emlé­kez­tet­te őt arra, hogy a táma­dást azon­nal be kell jelen­te­nie, ezért a vád­lott fel­hív­ta a disz­pé­cse­ri szol­gá­la­tot, és azt a valót­lan beje­len­tést tette, hogy a bevá­sár­ló­köz­pont zárt folyo­só­ján egy férfi, kés­sel a kezé­ben, a nála lévő érték­szál­lí­tó táska átadá­sát köve­tel­te tőle, ő azon­ban a tás­ká­val meg­ütöt­te a táma­dót, aki ekkor elfu­tott a helyszínről.

A disz­pé­cse­ri szol­gá­lat mun­ka­tár­sa azon­nal beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, amely­nek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányságon rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt nyo­mo­zás indult. A vád­lot­tat a nyo­mo­zók az ügy­ben még aznap kihall­gat­ták, amely­nek során beis­mer­te, hogy a táma­dást csak kita­lál­ta és a beje­len­tés hamis volt.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nyei itt olvashatók:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csak-be-akartam-vagodni-a-kollegamnal

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-gondoltam-volna-hogy-ekkora-zurzavar-lesz