Főoldal » Hírek » Családi emberrablás - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­rab­lás és súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat egy férfi és két nő ellen, akik a férfi volt házas­tár­sát erő­szak­kal egy lakás­ba szál­lí­tot­ták, ott bezár­va tar­tot­ták és bán­tal­maz­ták, azért, hogy a nő a fér­fi­vel közös gyer­me­ke szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­ról mond­jon le.

A vád­lot­tak hoz­zá­tar­to­zói viszony­ban van­nak, a férfi és a nő házas­tár­sak, míg a másik nő a férfi édes­any­ja. A fér­fit koráb­bi fele­sé­ge elhagy­ta, egy­éves közös fiú­gyer­me­kük a fér­fi­nál maradt. A vád­lot­tak 2020. szep­tem­be­ré­ben tudo­mást sze­rez­tek a volt fele­ség tar­tóz­ko­dá­si helyé­ről, és onnan aka­ra­ta elle­né­re gép­jár­mű­vel elszál­lí­tot­ták egy álta­luk bérelt mis­kol­ci lakás­ba. Köz­ben a férfi több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a nőt, így kény­sze­rít­ve, hogy beszáll­jon a gép­jár­mű­be, majd a lakás­ban is tovább bán­tal­maz­ta, és fele­sé­gé­vel együtt bezár­ták, hogy ne tud­jon megszökni.

A férfi azt akar­ta elér­ni, hogy a volt fele­sé­ge a gyer­me­kük szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­ról mond­jon le, ezért a gyám­hi­va­tal­ba is bevit­ték, ahol az ügy­in­té­ző tájé­koz­tat­ta őket, hogy az eljá­rás már a bíró­ság hatás­kö­ré­be tar­to­zik, mivel a váló­per meg­in­dult. Ezt köve­tő­en a férfi volt fele­sé­gét elengedte.

A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a nő láb­ujj­tö­rést és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak közül a bün­te­tett elő­éle­tű férfi vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a bün­tet­len elő­éle­tű vádlott-társaival szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sét indítványozta.