Főoldal » Hírek » Családi házban tartottak több mint száz állatot - fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik egy csa­lá­di ház­ban, arra alkal­mat­lan körül­mé­nyek között több mint száz álla­tot tartottak.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők egy körül­be­lül 200 négy­zet­mé­te­res gödi csa­lá­di ház­ban és a hozzá tar­to­zó kert­ben 2019 októ­be­rét meg­elő­ző idő­szak­ban – rész­ben sza­po­rí­tá­si cél­ból –egy­szer­re több mint 100 álla­tot tartottak.

A ház­ban 81 kutyát, 3 macs­kát, 2 nyu­lat, 8 ger­lét, 1 galam­bot, 1 kaka­dut, 4 szu­ri­kát­át, 1 ormá­nyos med­vét, 1 kuvi­kot és szá­mos ege­ret tar­tot­tak. Továb­bá a kert­ben, nyi­tott karám­ban tevét, 4 alpak­kát, 5 bir­kát, 3 pónit, 3 kacsát és 1 csün­gő hasú disz­nót is elhelyeztek.

Az elkö­ve­tők az álla­to­kat nem meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között tar­tot­ták, emi­att több egyed­nél is külön­bö­ző beteg­sé­gek ala­kul­tak ki. Továb­bá a tar­tás körül­mé­nyei több állat­nál nem iga­zod­tak az élet­mód­juk­hoz. A zsú­folt, illet­ve nem meg­fe­le­lő­en kiala­kí­tott tar­tó­he­lyek, vala­mint ese­ten­ként több­fé­le állat együt­tes elhe­lye­zé­se továb­bi sérü­lé­se­ket is oko­zott. A hely­ze­tet súlyos­bí­tot­ta sok eset­ben a szük­sé­ges állat­or­vo­si keze­lé­sek mel­lő­zé­se is.

Az ügy­ben a Duna­ke­szi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tők ellen.