Főoldal » Hírek » Családi vállalkozásként működött a prostituáltakra épülő bűnszervezet - rendőrségi videóval - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt emelt vádat 5 fivér és 3 fiú­gyer­me­kük, továb­bi hoz­zá­juk köt­he­tő 8 sze­mély ellen, akik 2013 és 2020 máju­sa között pros­ti­tu­ál­tak kizsák­má­nyo­lá­sá­ra lét­re­ho­zott bűn­szer­ve­zet működ­te­té­sé­ből tar­tot­ták el magu­kat.

A vád­irat sze­rint az 5 sar­ka­di test­vér 2013-ban Ber­lin­ben kez­dett el pros­ti­tu­ál­ta­kat fog­lal­koz­tat­ni. A fér­fi­ak a pros­ti­tu­ál­tak nehéz anya­gi körül­mé­nye­it, isko­lá­zat­lan­sá­gu­kat hasz­nál­ták fel a beszer­ve­zés­re, és több alka­lom­mal sze­rel­met ígér­ve, őket gaz­da­sá­gi­lag és érzel­mi­leg függő hely­zet­be hozva, sok eset­ben meg­té­vesz­tés­sel hálóz­ták be.

A sér­tet­tek bevé­te­lé­nek elvé­te­lé­vel jelen­tős vagyon­ra tet­tek szert a test­vé­rek, ezért annak növe­lé­se érde­ké­ben 2018-tól kiter­jesz­tet­ték a tevé­keny­sé­gü­ket, abba töb­be­ket is bevon­tak, bűn­szer­ve­zet­ként működ­tek. Tevé­keny­sé­gük­höz csat­la­ko­zott 3 fiú­gyer­me­kük, és továb­bi 8, hoz­zá­juk roko­ni, köze­li isme­rő­si szál­lal kötő­dő sze­mély. A test­vé­rek meg­szer­vez­ték és irá­nyí­tot­ták a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét, míg a továb­bi elkö­ve­tők vég­re­haj­tot­ták uta­sí­tá­sa­i­kat, így a sér­tet­te­ket beszer­vez­ték, szál­lí­tot­ták, elszál­lá­sol­ták, tevé­keny­sé­gü­ket fel­ügyel­ték, tőlük a pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó bevé­telt elvet­ték.

A vád­lot­tak az ille­gá­lis bevé­tel meg­szer­zé­se, növe­lé­se, vala­mint annak érde­ké­ben, hogy a sér­tet­tek ne fed­jék fel mások előtt a bűn­szer­ve­zet műkö­dé­sét, nem válo­gat­tak a mód­sze­rek­ben: a sér­tet­tek és csa­lád­ja­ik élet elle­ni, ese­ten­ként meg­cson­kí­tás­sal, meg­ölés­sel tör­té­nő fenye­ge­té­se, meg­alá­zá­suk, így egye­bek mel­lett a sér­tett fejé­nek kutya­vi­ze­let­be, fel­mo­só­víz­be tör­té­nő nyo­má­sa, a durva bán­tal­ma­zá­sok, a féle­lem­ben tar­tás állan­dó volt. A sér­tet­tek­nek a szo­ros fel­ügye­let alól mene­kü­lé­si lehe­tő­sé­gük nem volt.

Az elkö­ve­tők a vád­irat sze­rint a 2013-tól 2020 máju­sá­ig ter­je­dő idő­szak­ban 45 sér­tett pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét hasz­nál­ták ki, amely­ből leg­ke­ve­sebb 581 mil­lió forint bevé­te­lük szár­ma­zott.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Sze­ge­di Osz­tá­lya kiter­jedt és az éppen kibon­ta­ko­zó pan­dé­mia elle­né­re is sike­res elő­ké­szí­tő munka ered­mé­nye­kép­pen 2020. május 30-án fogta el a bűn­szer­ve­zet veze­tő­i­nek több­sé­gét. Ebben jelen­tős sze­re­pet ját­szott az Euro­just magyar nem­ze­ti szek­ci­ó­já­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel és a Békés Megyei Főügyész­ség ügyé­szé­nek rész­vé­te­lé­vel az elkö­ve­tés helye sze­rin­ti német nyo­mo­zó ható­sá­gok­kal foly­ta­tott elő­ze­tes egyez­te­tés is.

A nyo­mo­zó ható­ság ala­pos fel­de­rí­tő mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en a ter­hel­tek elfo­gá­sa­kor a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó jelen­tős vagyon, így ingat­la­nok, gép­ko­csik, kész­pénz és éksze­rek lefog­la­lá­sa meg­tör­tént.

 A Békés Megyei Főügyész­ség a ter­hel­te­ket – akik közül hár­man is több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sül­nek – több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indít­ványt a főügyész­ség, a vád­lot­tak­ra egyen­ként elő­ter­jesz­tett mér­té­kes indít­vá­nyok összes­sé­gé­ben 143 év 6 hónap kisza­bá­sá­ra irá­nyul­nak. A főügyész­ség indít­vá­nya arra is kiter­jed, hogy a tör­vény­szék a vagyon­el­kob­zás kere­té­ben a vád­lot­tak­tól a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó gaz­da­go­dást tel­jes­kö­rű­en vonja el.

 A vád­lot­tak elfo­gá­sa­kor fel­lelt és lefog­lalt érték­tár­gyak­ról készí­tett rend­őr­sé­gi fény­ké­pek és vide­ók az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fiverek-futtattak-a-lanyokat-berlinben#3