Főoldal » Archív » Családi vállalkozásként termesztették és árulták a kendert

A Somogy Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, élet­tár­sát és annak két fiát, vala­mint az élet­társ édes­any­ját, akik 3 éven át palán­táz­ták, nevel­ték, por­ci­óz­ták és árul­ták a marihuánát.

A csa­lád­ta­gok 2015-től kez­dő­dő­en több alka­lom­mal vásá­rol­tak Auszt­ri­á­ban ken­der­ma­got, amit 2017 őszé­ig a férfi házá­nak kert­jé­ben ültet­tek el, aki az élet­tár­sá­val közö­sen gon­doz­ta a növé­nye­ket. A növé­nyek beta­ka­rí­tá­sa után a férfi által kimért és cso­ma­golt kábí­tó­szer ada­go­kat az élet­tár­sa két fia árul­ta isme­rő­se­ik köré­ben. Az üzlet­hez idő­vel a nagy­ma­ma is csat­la­ko­zott, aki a kábí­tó­szer táro­lá­sá­ban, nyil­ván­tar­tá­sá­ban és az érté­ke­sí­tés­ből befolyt pénz keze­lé­sé­ben vett részt. A két fiú 1000,- Ft/g áron jutott hozzá a kábí­tó­szer­hez, amit aztán 1.500-2.000,- Ft/g áron érté­ke­sí­tet­tek tovább.

A jelen­tős mennyi­sé­gű, mint­egy 130 tő ken­der eladá­sá­ból a csa­lád­ta­gok – a nagy­ma­ma kivé­te­lé­vel – fejen­ként 4,5 Mil­lió Ft-hoz jutot­tak 2015. és 2016. évek során.

Az ügyész­ség a jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val, élet­tár­sá­val és a két fiú­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát, míg a sza­bad­lá­bon lévő nagy­ma­má­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, illet­ve a kábí­tó­szer eladá­sá­ból szár­ma­zó vagyon, vala­mint a kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez hasz­nált esz­kö­zök elkob­zá­sá­ra is indít­ványt tett.