Főoldal » Hírek » Családi veszekedésnek indult, bűncselekményként végződött - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki fér­jé­nek egy vere­ke­dés­be tor­kol­ló vita során élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozott.

A Somogy megyei tele­pü­lé­sen élő házas­pár 2018. augusz­tu­sá­ban ott­hon ita­lo­zott. A késő dél­utá­ni órák­ra ittas álla­pot­ba kerül­ve össze­vesz­tek. A vesze­ke­dés során a fele­ség egy hús­vil­lá­val fér­jét mell­ka­son szúr­ta. Az élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett férj dühé­ben egy kapa­nye­let raga­dott, és azzal - súlyos sérü­lést okoz­va – több­ször meg­ütöt­te feleségét.

Az első fokú Kapos­vá­ri Tör­vény­szék – a vád­nak meg­fe­le­lő­en - a fele­sé­get élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, míg fér­jét testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért a nőt két év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, a fér­fit egy év fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész a fele­ség bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa iránt nyúj­tott be fel­leb­be­zést, ame­lyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­lán folytatódik.