Főoldal » Hírek » Családi vita hevében megkéselte öccsét - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki test­vé­ré­nek kés­sel súlyos sérü­lé­se­ket okozott.

A dél-dunántúli tele­pü­lé­sen élő 28 éves férfi 2021-ben kül­föl­dön dol­go­zott. 2021. októ­be­ré­ben érke­zett haza, majd meg­lá­to­gat­ta édes­any­ját, ahol öccsé­vel is talál­ko­zott. A test­vé­rek hor­gász­ni men­tek, mely­nek során nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Haza­ér­kez­ve édes­any­ja meg­kér­dez­te a vád­lot­tól, nincs-e nála a szem­üve­ge, aki ezt úgy értel­mez­te, hogy anyja lopás­sal vádol­ja, ezért vesze­ked­ni kez­dett vele. Öccse édes­any­ja segít­sé­gé­re sie­tett, ezért a test­vé­rek között szó­vál­tás, utóbb vere­ke­dés ala­kult ki, majd a vád­lott bement a kony­há­ba, magá­hoz vett egy kést , és test­vé­rét mell­ka­son szúr­ta. A sér­tett a kés­szú­rás hatá­sá­ra köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, ame­lyet a kór­há­zi ellá­tás hárí­tott el.

 

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022. már­ci­u­sá­ban – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért négy év bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

 

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

 

A eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.