Főoldal » Archív » Családon belüli bérvita következtében verték ki rokonai a sértett metszőfogát

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val - apá­val és fiá­val - szem­ben, akik tavaly télen egy vitát köve­tő­en a saját laká­sán bán­tal­maz­ták egy csa­lád­tag­ju­kat, aki­nek mara­dan­dó sérü­lést is okoztak.

Az ügy sér­tett­je Füzes­abony­ban élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt az idő­sebb vád­lott lányá­val, aki egy­ben a fia­ta­labb vád­lott test­vé­re. A nő egy vál­lal­ko­zást veze­tett, amely­nél fizi­kai mun­ka­kör­ben dol­goz­tak roko­nai, a vád­lot­tak is. A sér­tett alka­lom­sze­rű­en, ügy­in­té­ző­ként vett részt a cég működtetésében.

2017. decem­ber else­jén, este, az I. rendű vád­lott a nővé­ré­nél tar­tóz­ko­dott, ahol a ház egyik szo­bá­já­ban szó­vál­tás­ba került a sér­tet­tel. A vitát az vál­tot­ta ki, hogy a vád­lott elő­ző­leg elkér­te a heti fize­té­sét a test­vé­ré­től, mint a cég ügy­ve­ze­tő­jé­től, de mind­össze 35.000 forin­tot kapott, amit nem csak keve­sellt, de szá­mon is kért. A sér­tett erre az élet­tár­sa védel­mé­re kelt, miköz­ben meg­pró­bál­ta elma­gya­ráz­ni, hogy az esős napok miatt kiesett mun­ka­idő­re tekin­tet­tel csak ennyi a heti bér. A vád­lott ezt nem fogad­ta el, szó szót köve­tett, míg végül a ter­helt több­ször tar­kón ütöt­te a sógo­rát, aki viszont véde­ke­zé­sül fel­lök­te őt. Az I. rendű vád­lott ekkor fel­há­bo­rod­va távo­zott, köz­ben fenye­ge­tő­en kia­bált, sőt mér­gé­ben betör­te a szo­ba­aj­tó üve­gét is.

Nem sok­kal később tele­fo­non fel­hív­ta az édes­ap­ját, a II. rendű vád­lot­tat azzal, hogy meg­ver­ték, és kérte, sies­sen a segít­sé­gé­re. Az apa - aki mit sem tudott az előz­mé­nyek­ről - ekkor a hely­szín­re ment, ahol a fiá­val együtt beron­tot­tak a házba, majd ott közö­sen a szo­bá­já­ban az ágyon pihe­nő sér­tett­re támad­tak. A két elkö­ve­tő ököl­lel ütle­gel­te a csa­lá­di vál­lal­ko­zás ügy­in­té­ző­jé­nek fejét, ami­nek során nem csak nyolc napon belül gyó­gyu­ló bőr­sé­rü­lé­se­ket és bőr alat­ti bevér­zé­se­ket okoz­tak neki, hanem kiver­ték az egyik felső met­sző­fo­gát is.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség az apát és fiát társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, míg az I. rendű vád­lot­tal szem­ben - koráb­bi erő­sza­kos maga­tar­tá­sa miatt - önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt is vádat emelt. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg a fiú ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.