Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Csalárd rendelésekkel jutott értékes telefonokhoz a szállításukat végző futár és társa- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 40 éves bala­ton­fü­re­di fér­fi­val és 45 éves buda­pes­ti tár­sá­val szem­ben. Kihasz­nál­ták, hogy a fia­ta­labb férfi futár­ként dol­go­zott és külön­bö­ző mód­sze­rek­kel a fuva­ro­zó cég szol­gál­ta­tá­sát igény­be vevő két műsza­ki áru­há­zat káro­sí­tot­tak meg. 

A vád­irat sze­rint a bala­ton­fü­re­di fér­fit alkal­ma­zó cég egy másik gaz­da­sá­gi tár­sa­ság alvál­lal­ko­zó­ja­ként cso­ma­gok kiszál­lí­tá­sá­val is fog­lal­ko­zik. A férfi fel­ada­ta, hogy a kéz­be­sít­he­tet­len cso­ma­go­kat a nap végén a rak­tár­ba vissza­vi­gye. A két vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy egy websho­pot üze­mel­te­tő ügy­fél­től fik­tív sze­mé­lyi ada­tok­kal, után­vé­tes fize­tés­sel nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat ren­del­nek, majd a futár mun­ka­kö­rét fel­hasz­nál­va azt a lát­sza­tot kel­tik, hogy a cím­zet­tek a meg­ren­delt ter­mé­ket nem vet­ték át, és a készü­lé­ke­ket eltu­laj­do­nít­ják. Az álné­ven tör­té­nő ren­de­lé­se­ket a buda­pes­ti férfi adta le, míg a készü­lé­ke­ket a futár sze­rez­te meg úgy, hogy a cso­ma­go­kat kibon­tot­ta, azok­ból a tele­fo­no­kat a dobo­zuk­kal együtt kivet­te, helyük­re pedig egy hason­ló készü­lék üres dobo­zát tette. A cso­ma­got ezután vissza­zár­ta és a rak­tár­ban a kéz­be­sít­he­tet­len áruk közé helyez­te. A ter­vük révén meg­szer­zett két készü­lék végül egy orgaz­da köz­ve­tí­té­sé­vel, fél­áron jutott el a buda­pes­ti fér­fi­hoz. A futár ezen túl még két másik tele­font is meg­szer­zett, de anya­gi hasz­not már nem tudott belő­lük rea­li­zál­ni, mert a rend­őr­ség azo­kat lefog­lal­ta tőle.

A vád­lot­tak egy másik áru­ház­lánc ese­té­ben elté­rő mód­szer­rel tet­tek szert anya­gi előny­re. Ez eset­ben azt hasz­nál­ták ki, hogy a műsza­ki áru­ház­zal szer­ző­dés­ben álló, egy­ben a bala­ton­fü­re­di férfi cégét meg­bí­zó futár­cég szál­lí­tó­le­ve­le a kész­pén­zes után­vé­te­lek ese­tén hiá­nyo­san, az utol­só szám­jegy nél­kül tar­tal­maz­ta a fize­ten­dő össze­get. A buda­pes­ti férfi ekkor is fik­tív címek fel­hasz­ná­lá­sá­val adott le ren­de­lé­se­ket, az áru­ért pedig a szín­lelt kéz­be­sí­tés során csak a szál­lí­tó­le­vé­len sze­rep­lő töre­dék­össze­get fizet­ték ki, amellyel mint­egy 4,4 mil­lió forint kárt okoz­tak a műsza­ki áru­ház­lán­cot működ­te­tő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­nak. A vád­lot­tak ezen túl is pró­bál­koz­tak hamis ren­de­lé­sek leadá­sá­val, azon­ban az áru­ház a tele­fo­no­kat ez eset­ben már a pos­tá­val szál­lít­tat­ta ki, s ezzel mint­egy 3,7 mil­lió forint kár­tól mene­kült meg.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, míg a koráb­ban orgaz­da­ként köz­re­mű­kö­dő fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.