Főoldal » Hírek » Csalásból akart megélni - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség újabb inter­ne­tes csa­ló­val szem­ben emelt vádat, aki 59 sér­tet­tet káro­sí­tott meg. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 júni­u­sá­ban hatá­roz­ta el, hogy egy inter­ne­tes olda­lon műsza­ki cik­ke­ket hir­det meg eladás­ra azért, hogy a hir­de­tés­re jelent­ke­ző sze­mé­lyek­től kicsal­ja a ter­mé­kek vétel­árát, illet­ve a pos­ta­költ­sé­get. A férfi a meg­hir­de­tett műsza­ki cik­kek­kel egy­ál­ta­lán nem ren­del­ke­zett. A férfi a meg­té­vesz­tett sér­tet­tek­től vételár-előlegként, pos­ta­költ­ség­ként külön­bö­ző össze­gek átuta­lá­sát kérte. Az átutalt össze­ge­ket rend­sze­re­sen fel­vet­te, meg­él­he­té­sé­re fordította.

A vád­lott 2020. júli­us és szep­tem­ber közöt­ti idő­szak­ban az ország külön­bö­ző része­in élő sér­tet­te­ket káro­sí­tott meg, akik­nek 1.500 - 80.500 forint közöt­ti kárt oko­zott. Ez idő alatt 1.287.450 forint­hoz jutott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetéséből.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 59 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal vádol­ja a fér­fit. A leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je a vád­lot­tat és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek­ből eredő vagyon­ra vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.