Főoldal » Hírek » Csalással próbálták megszerezni egy külföldön élő férfi több száz milliót érő budai ingatlanát - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy 6 fős tár­sa­ság szín­lelt adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel, a köz­re­mű­kö­dő ügy­vé­det is meg­té­veszt­ve pró­bál­ta meg­sze­rez­ni egy kül­föl­dön élő magyar férfi mint­egy 700.000.000 Ft érté­kű budai ingat­la­nát.

A vád­irat sze­rint egy 37 éves férfi és 47 éves élet­tár­sa 2018. év ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy szín­lelt adás­vé­te­li szer­ző­dés­sel meg­szer­zik egy Svájc­ban élő férfi Buda­pest II. kerü­le­té­ben lévő, mint­egy 670.000.000 Ft érté­kű ingatlanát.

Ter­vük meg­va­ló­sí­tá­sa érde­ké­ben meg­ke­res­ték két isme­rő­sü­ket, és miu­tán beavat­ták őket ter­vük­be, a köz­re­mű­kö­dé­sü­ket kér­ték, ami­ért pénzt ígér­tek nekik. Egyi­kü­ket azzal bíz­ták meg, hogy keres­sen egy meg­bíz­ha­tó sze­mélyt, egy álve­vőt, aki­nek a nevé­re lehet írat­ni a sér­tett ingat­la­nát, mási­kuk fel­ada­ta pedig az volt, hogy talál­jon egy embert, aki a szín­lelt ügy­let során a való­di tulaj­do­nos nevé­ben eljár­va, eljátssza majd az eladó szerepét.

Ezután a vád­lot­tak a szín­lelt adás­vé­tel­hez hamis okmányt készít­tet­tek a sér­tett nevé­ben eljá­ró bűn­társ részé­re, ami az ő fény­ké­pét, azon­ban a való­di tulaj­do­nos sze­mé­lyes ada­ta­it és útle­vél­szá­mát tartalmazta.

Ilyen elő­ké­szü­le­tek után, a vád­lot­tak egy Pest megyei ügy­vé­det keres­tek meg a valót­lan tar­tal­mú adás­vé­te­li szer­ző­dés meg­kö­té­se érde­ké­ben. Az ügy­vé­di iro­dá­ban meg­je­lent a sér­tett nevé­ben eljá­ró bűn­társ, aki a szín­lelt ügy­let során a sze­mély­azo­nos­sá­gát az előb­bi­ek sze­rint készít­te­tett hamis útle­vél­lel iga­zol­ta. Meg­je­lent továb­bá az álve­vő is, aki az okira­tot szer­kesz­tő és ellen­jegy­ző ügy­vé­det a sér­tett sze­mé­lye, vala­mint a szer­ző­dés­kö­tés való­di­sá­ga felől úgy­szin­tén meg­té­vesz­tet­te. Az ügy­véd ezek alap­ján – jóhi­sze­mű­en eljár­va - valót­lan tar­tal­mú szer­ző­dést készí­tett, amely­ben az ingat­lan érté­ke csu­pán 50.000.000 Ft-ban került meg­ha­tá­ro­zás­ra, majd a tulaj­don­be­jegy­zé­si kérel­met benyúj­tot­ta a föld­hi­va­tal­hoz, amely alap­ján a hiva­tal meg­in­dí­tot­ta a bejegy­zés­re irá­nyu­ló eljárást.

A tulaj­don­be­jegy­zé­si eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­ról szóló vég­zés ugyan­ak­kor kéz­be­sí­tés­re került a való­di tulaj­do­nos, a sér­tett sváj­ci lak­cí­mé­re is, ezál­tal a sér­tett tudo­mást szer­zett arról, hogy a tulaj­do­ná­ban álló ingat­lant meg­kí­sé­rel­ték elide­ge­ní­te­ni. Ekkor a sér­tett a jogi kép­vi­se­lő­je útján nyom­ban kez­de­mé­nyez­te a bejegy­zé­si kére­lem eluta­sí­tá­sát, amely­nek ered­mé­nye­ként a föld­hi­va­tal a tulaj­don­jog bejegy­zé­si eljá­rást megszüntette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tett kísér­le­te, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.