Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Csalással szerezték meg az ingatlanokat, az ügyészség pert indított az áldozat érdekében- A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség egy men­tá­lis beteg­ség­ben szen­ve­dő nő érde­ké­ben indí­tott pert. A nő csa­lás áldo­za­ta lett. Az elkö­ve­tő két szer­ző­dést íra­tott alá vele, amellyel meg­sze­rez­te az ingat­lan­ja­it. Az ingat­la­nok vissza­szer­zé­se érde­ké­ben az ügyész­ség pert indí­tott a bíró­sá­gon.

A közép­ko­rú nő men­tá­lis beteg­sé­ge miatt évti­ze­dek óta keze­lés­ben része­sült. A nő 2019 ele­jén Buda­pest köze­lé­ben stop­polt, ami­kor egy ide­gen férfi fel­vet­te és kéré­sé­re elvit­te gép­ko­csi­já­val a pszi­chi­át­ri­ai gon­do­zó­ba. A férfi ott meg­vár­ta, majd haza­vit­te, miköz­ben szá­mos dol­got meg­tu­dott a nőről, csa­lá­di körül­mé­nye­i­ről, ingat­la­na­i­ról. Útköz­ben a férfi a pil­la­nat­nyi isme­ret­sé­get kihasz­nál­va rábe­szél­te arra, hogy kös­sön vele tar­tá­si szer­ző­dést. Ezért a nő laká­sá­ra men­tek a sze­mé­lyi okmá­nya­i­ért, ahol a nő közöl­te élet­tár­sá­val, hogy élet­já­ra­dé­ki szer­ző­dést kíván kötni, amely­ben egy ingat­lan­ját átad­ja az alig ismert fér­fi­nak. Ez meg­hi­ú­sult, mert az élet­tár­sa az okira­to­kat nem adta oda neki.

A férfi még ugyan­ezen a napon egy buda­pes­ti plá­zá­ban lévő kor­mány­ab­lak­ba vitte a nőt, hogy új lak­cím­kár­tyát és ide­ig­le­nes sze­mé­lyi iga­zol­ványt csi­nál­tas­son neki.  Ezt köve­tő­en külön­bö­ző helye­ken, éjsza­ká­ba nyú­ló­an sze­szes ital­lal itat­ta, majd a nő reg­ge­lig nála maradt. Más­nap a férfi a sér­tett­nek ismét sze­szes italt adott, udva­rolt neki, ame­lyek hatá­sá­ra a nő már azt kép­zel­te, hogy a férfi fele­sé­ge. Mind­ezek után a férfi elvit­te a sér­tet­tet egy buda­pes­ti ügy­vé­di iro­dá­ba, ahol a nő alá­írt két szer­ző­dést, melyek­kel elad­ta, illet­ve elaján­dé­koz­ta a fér­fi­nek az ingat­lan­ja­it. Az adás­vé­te­li szer­ző­dés azt is tar­tal­maz­ta valót­la­nul, hogy a nő a vétel­árat már koráb­ban meg­kap­ta. Ezt köve­tő­en a szer­ző­dé­se­ket a föld­hi­va­tal­hoz benyúj­tot­ták, amely az elkö­ve­tő tulaj­don­jo­gát beje­gyez­te.

A szer­ző­dé­sek alá­írá­sa­kor a sér­tett nő nem volt olyan álla­pot­ban, hogy képes lett volna a szer­ző­dé­sek tar­tal­mát meg­ér­te­ni, azok jog­kö­vet­kez­mé­nye­it belát­ni, és meg­fon­tolt dön­tést hozni.

A Pest Megyei Főügyész­ség az ingat­la­nok vissza­szer­zé­se érde­ké­ben pert indí­tott a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség kere­se­té­ben azt kérte a tör­vény­szék­től, hogy ren­del­je el, hogy a föld­hi­va­tal az elkö­ve­tő tulaj­don­jo­gát töröl­je a tulaj­do­ni lapok­ról és a sér­tett nőt jegyez­ze vissza tulaj­do­nos­ként.