Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Csaló diákmunkás - A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen csa­lás vét­sé­ge, hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. nya­rán diák­mun­kás­ként dol­go­zott egy mobil­szol­gál­ta­tó mis­kol­ci köz­pont­já­ban, ahol hoz­zá­fér­he­tett az elő­fi­ze­tői ada­tok­hoz. Egy álta­la talá­lom­ra kivá­lasz­tott elő­fi­ze­tő sze­mé­lyes ada­ta­it fel­hasz­nál­va hamis szer­ző­dést kötött egy több mint 300.000 Ft érté­kű mobil­te­le­fon készü­lék meg­vá­sár­lá­sá­ra rész­let­fi­ze­tés­sel. A meg­ren­delt tele­font futár­szol­gá­lat­tól vette át egy mis­kol­ci címen, meg­ad­va az elő­fi­ze­tő sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyá­nak szá­mát és a név­alá­írá­sát is meg­ha­mi­sí­tot­ta. A vád­lott­nak kez­det­től fogva nem állt szán­dé­ká­ban a tele­fon ellen­ér­té­ké­nek a meg­fi­ze­té­se.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.