Főoldal » Archív » Csalókkal szemben vádemelés Pécsett

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi pár ellen, akik a sér­tet­tek szel­le­mi leépü­lé­sét hasz­nál­ták ki bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetéséhez.

Az elkö­ve­tők élet­tár­sak, akik 2016 szep­tem­be­ré­ben elha­tá­roz­ták, hogy rászo­ru­ló, szel­le­mi leépü­lés­ben szen­ve­dő sze­mé­lyek vagyo­ni érté­ke­it megszerzik.

A vád­lot­tak az egyik sér­tet­tet már rég­óta ismer­ték, tud­ták, hogy egye­dül él, csa­lád­tag­ja­i­val a kap­cso­la­tot nem tartja.

2016 szep­tem­be­ré­ben a fér­fit rávet­ték arra, hogy nyis­son új bank­szám­lát azzal, hogy a vád­lot­tak a szám­lá­hoz elekt­ro­ni­ku­san hoz­zá­fér­je­nek, illet­ve társ­kár­tyát is kapjanak.

A bank­szám­la meg­kö­té­se után rávet­ték a sér­tet­tet arra, hogy nyug­dí­ját az új szám­lá­ra kérje folyó­sí­ta­ni. Miu­tán a vád­lot­tak a szám­lá­hoz hoz­zá­fé­rést sze­rez­tek és az első nyug­díj is átuta­lás­ra került, a vád­lot­tak azt a sér­tett szám­lá­já­ról tudta és bele­egye­zé­se nél­kül leemelték.

A sér­tett tulaj­do­nát képez­te egy pécsi ingat­lan is. Az elkö­ve­tők a szám­la­nyi­tás­sal egy­ide­jű­leg rávet­ték a sér­tet­tet, hogy az ingat­lant aján­dé­koz­za nekik. A fér­fi­val még aznap aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dést is kötöt­tek. Ezután a vád­lot­tak az így tulaj­do­nuk­ba került ingat­lant kis­ko­rú gyer­me­kük nevé­re íratták.

Az ügy másik sér­tett­je ugyan­eb­ben az idő­szak­ban 350.000 forint köl­csönt kapott a vád­lot­tak­tól azzal, hogy három héten belül 550.000 forin­tot kell vissza­fi­zet­nie. Ezzel egy­ide­jű­leg adás-vételi szer­ző­dést is kötöt­tek, mely sze­rint a sér­tett laká­sát elad­ja a vád­lot­tak­nak. A szer­ző­dés­ben rög­zí­tet­ték, hogy a vétel­árat a vevők megfizették.

A két csaló ígé­re­tet tett arra, hogy az adás-vételi szer­ző­dést csak akkor nyújt­ják be, ha  a köl­csönt a sér­tett nem tudja vissza­fi­zet­ni, ennek elle­né­re a vád­lot­tak az eljá­ró ügy­véd útján az adás-vételi szer­ző­dést a föld­hi­va­tal­ba benyúj­tot­ták, majd egy hét­tel később ezt az ingat­lant is gyer­me­kük nevé­re íratták.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nye a csa­lás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1-5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.