Főoldal » Archív » Csalóval szemben emelt vádat az ügyészség

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kisebb kárt okozó csa­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a tata­bá­nyai fér­fi­val szem­ben, aki több száz­ezer forin­tot csalt ki a sértettől. 

Az elkö­ve­tő asz­ta­los­ként mutat­ko­zott be 2017. októ­ber 31-én, a sér­tett tata­bá­nyai laká­sá­ban.  A vád­lott abban álla­po­dott meg a sér­tet­tel, hogy egy hóna­pon belül elké­szí­ti a háló­szo­ba szek­rényt, ezért a sér­tett anyag­költ­ség­re és mun­ka­díj­ra 225.000 forin­tot adott át a vád­lott­nak. A szek­rény sem egy hóna­pon belül, sem később nem lett kész, ezért a sér­tett több­ször fel­hív­ta a fér­fit, aki csak hite­get­te, és a pénzt sem fizet­te vissza. A vád­lott egy­ál­ta­lán nem akart szek­rényt készí­te­ni, és asz­ta­los vég­zett­sé­ge sincs, célja az volt, hogy a sér­tet­től pénzt csal­jon ki.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el, a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re ítélje.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény a koráb­bi sza­bá­lyo­zás­sal ellen­tét­ben már lehe­tő­vé teszi, hogy a bíró­ság a három­évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény ese­tén, ügyé­szi indít­vány­ra  a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét taga­dó elkö­ve­tő­vel szem­ben is a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel jár­jon el.

Amennyi­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt ad, a vád­irat benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot hoz­hat az ügyben.