Főoldal » Hírek » Csattlakozz!

Csatt­la­kozz, mert a biz­ton­ság az első! A Magyar Rend­őr­ség figye­lem­fel­hí­vó akci­ó­ja a biz­ton­sá­gi öv fon­tos­sá­gá­ra irá­nyít­ja a figyel­met.

Kol­lé­gánk­nak, Bagoly Bet­ti­ná­nak, a Fővá­ro­si Főügyész­ség szó­vi­vő­jé­nek, kis­gyer­me­kes édes­anya­ként és fele­lős állat­tar­tó­ként nem kér­dés, hogy min­dig becsa­tol­ja a biz­ton­sá­gi övet az összes utazó sze­mély­nél és állat­nál. Így Bet­ti­na öröm­mel tett ele­get Kész-Varga Móni­ka r. alez­re­des, a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda szó­vi­vő­je kihí­vá­sá­nak.