Főoldal » Hírek » Cserepezés közben omlott le a szabálytalanul épített tető – fotóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy veszp­ré­mi fér­fi­val, vala­mint két épí­tő­ipa­ri vál­lal­ko­zó­val szem­ben, miu­tán sza­bály­ta­lan­sá­ga­ik 2022 őszén tető­om­lás­hoz és a férfi házá­nál dol­go­zó segéd­mun­kás sérü­lé­sé­hez vezettek.

A vád­irat sze­rint a ház­tu­laj­do­nos vád­lott 2022. máso­dik felé­ben a főépü­let­hez tar­to­zó nyári kony­hát meg akar­ta maga­sí­ta­ni, és a tető vona­lát egy szint­be hozni. A férfi azon­ban a műsza­ki terv­vel és enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a kivi­te­le­zést pedig szak­kép­zett­ség nél­kül, úgy végez­te el, hogy a hom­lok­zat­ma­ga­sí­tó falba nem épí­tett be az állé­kony­ság biz­to­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges mere­ví­tő vas­be­ton pil­lért, illet­ve a fal tete­jén nem húzott vas­be­ton koszorút.

A tulaj­do­nos az új tető­szer­ke­zet meg­épí­té­sé­re szó­ban meg­ál­la­po­dott egy hely­be­li vál­lal­ko­zó­val, aki­nek azon­ban nem ács-állványozó, hanem kőmű­ves szak­kép­zett­sé­ge volt. A kőmű­ves szak­em­ber szin­tén szó­be­li meg­ál­la­po­dás­sal alvál­lal­ko­zó­ként egy ácsot is bevont a mun­ká­la­tok­ba. 2022. szep­tem­ber 5-én kezd­ték meg a kivi­te­le­zést, mely­nek során továb­bi sza­bály­ta­lan­sá­go­kat követ­tek el. A kőmű­ves vég­zett­sé­gű vál­lal­ko­zó nem ész­lel­te, hogy a hom­lok­zat­ma­ga­sí­tó fal alkal­mat­lan a biz­ton­sá­gos teher­vi­se­lés­re, a tető udva­ri felü­le­te a mel­lék­épü­let kes­ke­nyebb részén nem a hom­lok­zat­ma­ga­sí­tó falra, hanem a geren­da­ként beépí­tett talp­sze­le­men­re támasz­ko­dott, mely­nek támasz­té­ka­ként szol­gá­ló osz­lo­pot felül nem rög­zí­tet­ték, hanem csak éke­lés­sel támasz­tot­ták ki, majd ezt köve­tő­en a cse­re­pe­ket fél­ol­da­la­san, csak a tető­szer­ke­zet egyik olda­lán kezd­ték el fel­rak­ni a tetőre.

Mind­ez oda veze­tett, hogy 2022. októ­ber 6-án a mel­lék­épü­let kes­ke­nyebb részén lévő tető első fele víz­szin­te­sen leom­lott, majd a hom­lok­zat­ma­ga­sí­tó falat ledönt­ve, a másik fele is össze­dőlt, és leso­dor­ta az áll­vány­zat­ról cse­rép­a­do­ga­tást végző mun­kást, aki ennek követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló láb­szár­tö­rést szenvedett.

A sza­bály­ta­lan kivi­te­le­zés az ács-állványozó alvál­lal­ko­zó tud­tá­val tör­tént, melyet a férfi nem kifo­gá­solt, így a bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­ben őt is fele­lős­ség ter­he­li. Ezen túl az épít­ke­zés során mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat is meg­szeg­tek, melyek szin­tén sze­re­pet ját­szot­tak a segéd­mun­kás sérülésében.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, ezen túl a vál­lal­ko­zók ese­té­ben a fog­lal­ko­zá­suk­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett a Veszp­ré­mi Járásbíróságnak.

A leom­lott tetőt ábrá­zo­ló kép a szem­lén készült.

A leomlott tető