Főoldal » Archív » Csillámporos csapdát állított a tolvajnak a sértett a hajléktalan szállón

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy haj­lék­ta­lan ellen, aki az ide­ig­le­nes szál­lá­sán meg­lop­ta egy lakó­tár­sát, de rövid időn belül kézre került a sér­tett ravasz­sá­gá­nak köszön­he­tő­en.

A 40 éve a volt Szov­jet­unió terü­le­tén szü­le­tett vád­lott Gyön­gyö­sön, egy haj­lék­ta­lan szál­lón lakott, ahol idén május­ban közös szo­bá­ba került a sér­tet­tel, aki a kész­pén­zét rend­sze­rint az ágya mel­let­ti éjje­li szek­rény­ben tárol­ta. Mivel a sér­tet­től a szál­lón koráb­ban már lop­tak el pénzt, úgy dön­tött, hogy - a ható­sá­gi csap­da­ál­lí­tás­nál hasz­nált mód­szert alkal­maz­va - meg­je­lö­li a fiók­ban tar­tott bank­je­gye­it, melye­ket ennek meg­fe­le­lő­en csil­lám­por­ral szórt be azért, hogy azok nyo­mot hagy­ja­nak majd az eset­le­ges tol­vaj ruházatán.

A vád­lott erről mit sem sejt­ve, 2018. júni­us else­jén eltu­laj­do­ní­tott az éppen távol lévő lakó­tár­sa szek­ré­nyé­ből egy 500 forin­tos ban­kót, amit elrej­tett a ruhá­za­tá­ban. A sér­tett rövid­del ezután ész­lel­te a lopást, és érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A Gyön­gyö­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei a hely­szín­re érkez­ve a vád­lot­tat sze­mé­lyi moto­zás­nak vetet­ték alá, és ennek során a lábán lévő zok­ni­ban meg is talál­ták a bank­je­gyet, melyet azóta vissza­ad­tak az ötle­tes áldozatnak.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re a lakás­hoz hason­ló helyi­sé­get az elkö­ve­tő­vel közö­sen hasz­ná­ló sérel­mé­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja az elkövetőt.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a 2018. júli­us else­jén hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben biz­to­sí­tott, az eljá­rás gyor­sí­tá­sát célzó ren­del­ke­zés alkal­ma­zá­sá­val a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az egy­sze­rű jogi meg­íté­lé­sű ügy­ben tár­gya­lás nél­kül, bün­te­tő­vég­zés­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki a koráb­ban lopás miatt már köz­ér­de­kű mun­ká­ra ítélt, tet­ten ért tol­vaj­jal szem­ben. Élve az új tör­vény adta lehe­tő­sé­gek­kel, a vád­ha­tó­ság - egy eset­le­ges elő­ké­szí­tő ülés meg­tar­tá­sá­nak ese­té­re - a vád­ira­tá­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re, és arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság ren­del­je el a vád­lot­tól lefog­lalt, csil­lám­po­ros fél pár zokni megsemmisítését.