Főoldal » Az ügyészségről » Csodaszerek - hatásos anyagok

Az étrend-kiegészítők kap­csán az Euró­pai Élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi Ható­ság kutat­ja, melyek azok azok az alko­tó­ele­mek, ame­lyek hatá­sos­sá­ga iga­zol­ha­tó. Az ilyen össze­te­vő­ket tar­tal­ma­zó  ter­mé­kek hir­de­té­sé­ben fel­tün­tet­he­tő a beteg­ség meg­elő­ző hatás. 

Ilyen anya­gok pél­dá­ul dió, kakaó (vér­erek rugal­mas­sá­ga), cink (köröm, bőr, haj egész­sé­ge), guar­gu­mi, len­mag (kolesz­te­rin­szint javí­tá­sa), sze­lén, jód (pajzs­mi­rigy nor­mál műkö­dé­se), zab, árpa (vér­cu­kor­szint csök­ken­té­se), omega-3 (szív támogatása).

Az ügyész­ség az étrend-kiegészítő rek­lá­mo­kat folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­ri a fogyasz­tók védel­me érdekében.