Főoldal » Az ügyészségről » Csodaszerek – Honnan tudhatjuk, hogy hatásos-e?

Az étrend-kiegészítő nem gyógy­szer, így nem is lehet úgy rek­lá­moz­ni. Az étrend-kiegészítő hir­de­té­se  leg­fel­jebb csak arra utal­hat, hogy beteg­ség kiala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát csök­ken­ti, vagy  egész­ség meg­őr­zé­sé­re alkal­mas. De csak akkor, ha az össze­te­vő­jé­vel kap­cso­lat­ban tudo­má­nyo­san kimu­tat­ták ezt a hatást.

Hon­nan lehet tudni, hogy az adott össze­te­vő hatásos-e?  Erre az  Euró­pai Élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi Ható­ság kuta­tá­sa ad választ, annak ered­mé­nye itt talál­ha­tó: https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register.  A jegy­zék­ből kide­rül, hogy csak néhány száz alko­tó­elem hatá­sos­sá­ga volt igazolható.

Az ügyész­ség az étrend-kiegészítő rek­lá­mo­kat folya­ma­to­san figye­lem­mel kísé­ri a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben, és ha szük­sé­ges vizs­gá­la­tot indít a sza­bályt meg­sze­gő vál­lal­ko­zás ellen.