Főoldal » Hírek » Csomagautomatákat törtek fel - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Két férfi cso­ma­g­au­to­ma­tá­kat feszí­tett fel a fővá­ros­ban, ahon­nan ellop­ták a maguk által, de álné­ven ren­delt, átvé­tel­re váró műsza­ki cik­ke­ket. A lopás­sal oko­zott kár több mint 5 mil­lió forint.

A vád sze­rint a vád­lot­tak – egy 41 és egy 44 éves férfi – 2021. janu­ár és júni­us között, rész­ben közö­sen, rész­ben önál­ló­an, össze­sen 14 bűn­cse­lek­ményt követ­tek el. A fér­fi­ak főként cso­mag­kéz­be­sí­tő auto­ma­ták­ból lop­tak, vagy pró­bál­tak elvin­ni elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket úgy, hogy álné­ven, álta­luk kita­lált email címek­ről ren­del­ték meg azo­kat. A meg­ren­delt cso­ma­go­kat tar­tal­ma­zó fió­ko­kat ezután fel­tör­ték.

Olyan eset is volt, hogy a fér­fi­ak egy cso­mag­pont­ként is műkö­dő IV. kerü­le­ti szá­mí­tás­tech­ni­kai üzlet­be tör­tek be, majd onnan az átvé­tel­re váró cso­ma­go­kat lop­ták el, köz­tük azo­kat is, ame­lyet álné­ven ők ren­del­tek.

Az egyik alka­lom­mal egy XIII. kerü­le­ti cso­mag átve­vő auto­ma­tá­nál a ren­de­lé­sük sze­rin­ti cso­ma­got nem talál­ták meg, ezért a cso­ma­g­au­to­ma­ta köz­pon­ti része­it ron­gál­ták meg, a köz­pon­ti szá­mí­tó­gép egy­sé­get, a rou­tert, vala­mint a jel­adót eltu­laj­do­ní­tot­ták. Ebben az eset­ben a ron­gá­lás­sal csak­nem 1,2 mil­lió forint kárt okoz­tak.

A lopá­sok­kal oko­zott kár több mint 5 mil­lió forint.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fit több rend­be­li lopás és ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan az egyik elkö­ve­tő egy IV. kerü­le­ti cso­ma­g­au­to­ma­ta két ajta­ját is fel­fe­szí­ti, majd a cso­ma­go­kat elvi­szi.