Főoldal » Archív » Csontozókéssel támadt a szórakozó társaságra

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 65 éves bács­bo­ko­di fér­fi­vel szem­ben, aki tavaly júli­us 14-én egy étte­rem tera­szán szó­ra­ko­zó tár­sa­ság több tag­já­ra cson­to­zó­kés­sel támadt.

2018. júli­us 14. nap­ján dél­után egy bács­bo­ko­di étte­rem­ben zárt­kö­rű ren­dez­vény volt, ame­lyen a sér­tet­tek is részt vet­tek. Az étte­rem­mel szem­ben lakó vád­lott 21 óra után ittas álla­pot­ban tért haza és az út túl­ol­da­lán, az étte­rem tera­szán szó­ra­ko­zó embe­rek nevet­gé­lé­sét úgy értel­mez­te, hogy őt nevet­ték ki, vele gúnyo­lód­tak, ezért bement a laká­sá­ba egy 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, cson­to­zó­ké­sért.

Ezután a háta mögött kezé­ben tart­va a kést az étte­rem tera­szán szó­ra­ko­zó tár­sa­ság­hoz ment, han­go­san kia­bál­va felé­jük. Az egyik alkal­ma­zott meg­lát­ta, hogy a vád­lott kezé­ben kés van és szólt neki, hogy arra nincs szük­ség, mert a tera­szon lévők nem rajta nevet­tek. Az ittas vád­lott azon­ban nem hall­ga­tott rá, ezért a nő elki­ál­tot­ta magát, hogy „vigyáz­za­tok, kés van nála.”

A vád­lott a tár­sa­ság­hoz érve előbb egy éppen a terasz­ra kilé­pő férfi mell­ka­sa irá­nyá­ba szúrt, azon­ban a szú­rás nem őt, hanem a mel­let­te álló, őt a szú­rás elől ellö­kő másik fér­fit érte a csuk­ló­ján. Ezután a vád­lott egy másik ott tar­tóz­ko­dó fér­fit szúrt has­tá­jé­kon, majd az előb­bi táma­dás során csuk­ló­ját ért súlyos sérü­lés miatt elfu­tó és men­tő­ért kiál­tó sér­tett után futott, tovább­ra is kés­sel a kezé­ben.

Ezt ész­lel­ve egy har­ma­dik ven­dég meg­pró­bál­ta a kést elven­ni a fér­fi­től, azon­ban a föld­re kerül­ve a vád­lott őt is meg­szúr­ta az olda­lán és végül csak ezután hagyott fel a táma­dás­sal.

A csuk­ló­ját ért szú­rás követ­kez­té­ben a táma­dás első sér­tett­jé­nek az orsó­cson­ti verő­ere és kariz­ma sérült, a vér­vesz­tés miat­ti élet­ve­szé­lyes álla­pot a szak­sze­rű ellá­tás­nak köszön­he­tő­en maradt el. A has­tá­jé­kon szúrt idő­sebb férfi has­üre­get meg­nyi­tó, májat elérő szúrt sérü­lést szen­ve­dett, mely sérü­lés köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes­nek minő­sül. A halál elma­ra­dá­sa a műté­ti beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, továb­bá annak kísér­le­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint azt, hogy a bíró­ság a cson­to­zó­kést koboz­za el. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dön­te­ni.