Főoldal » Hírek » Csoportos rablás Zalában

A három pacsai elkö­ve­tő, köz­tük egy fia­tal­ko­rú fiú 2019 máju­sá­ban előre kiter­velt módon, hamis sze­xu­á­lis ígé­ret­re hivat­koz­va, erő­szak­kal köve­telt pénzt a Boc­föl­dén élő egye­dül­ál­ló férfitól.

A három­ta­gú bűn­ban­da bün­tet­len elő­éle­tű, 23 éves férfi tagja azzal keres­te fel két isme­rő­sét, egy fia­tal­ko­rú fiút és egy 25 éves lányt, hogy egy volt mun­ka­tár­sá­tól milyen ötlet­tel tud­ná­nak pénzt szerezni.

A terv lénye­ge sze­rint késő este azzal kere­sik fel ott­ho­ná­ban egye­dül élő áldo­za­tu­kat, hogy inter­ne­ten keresz­tül sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ra ren­delt egy lányt – akit sze­rep­osz­tá­suk­nak meg­fe­le­lő­en a banda nő tagja ala­kít – és köve­tel­ni fog­ják tőle, hogy fizes­se ki a ren­de­lést. A meg­ál­la­po­dá­suk része volt az is, hogy mind­hár­man hatá­ro­zot­tan és erő­sza­ko­san lép­nek majd fel a fér­fi­vel szem­ben, szük­ség ese­tén bán­tal­ma­zás­sal is meg­fe­nye­ge­tik, hogy a meg­fé­lem­lí­tés hatá­sá­ra fizes­sen nekik.

Késő éjsza­ka sze­mély­gép­ko­csi­val érkez­tek a férfi boc­föl­dei házá­hoz, ahová a férfi által sze­mé­lye­sen nem ismert fia­tal­ko­rú férfi és a nő kopo­gott be, majd elő­ad­va kita­lált tör­té­ne­tü­ket közöl­ték, hogy amennyi­ben a férfi ott, azon­nal nem haj­lan­dó fizet­ni, akkor meg­ve­re­tik. A fia­tal­ko­rú be is lépett a szo­bá­ba és pénzt keres­ve emel­get­ni kezd­te az ágy­ne­mű­ket és kia­bál­va, tovább­ra is a meg­ve­re­té­sé­vel fenye­ge­tődz­ve pénzt köve­telt. Ennek hatá­sá­ra a férfi magá­hoz vette tele­fon­tok­já­ban tar­tott 4000 forint­ját, amit a fiú rög­tön kika­pott a kezé­ből, majd ami­kor meg­tud­ták, hogy a bank­szám­lá­ján is van pénz ismé­telt fenye­ge­tés­sel beül­tet­ték a ház előtt vára­ko­zó autó­ba és a leg­kö­ze­leb­bi bank­au­to­ma­tá­nál kive­tet­ték vele és elvet­ték tőle a mara­dék 19 000 forint­ját. Vissza­fe­lé  az úton kidob­ták az abla­kon a mobil­te­le­fon­ját, hogy ne tud­jon azon­nal segít­sé­get kérni.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség mind­há­rom sze­mély ellen cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság, mint fia­tal­ko­rú­ak bíró­sá­ga előtt és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.