Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Csoportos verekedés a téren - videóval - a Komárom Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a tata­bá­nyai gör­desz­ka­pá­lya mel­lett vere­ked­tek.

A vád­irat sze­rint két férfi és egy nő 2021. augusz­tus 21-én 01.00 óra körü­li idő­ben ittas álla­pot­ban a tata­bá­nyai gör­desz­ka­pá­lyá­hoz men­tek. Az egyik férfi köte­ke­dett a szin­tén ott tar­tóz­ko­dó vét­len fér­fi­val. Három másik vét­len férfi oda­ment hoz­zá­juk, egyi­kük szólt, hogy hagy­ják békén. A köte­ke­dő férfi ezért előbb meg­lök­te az őt fel­hí­vó fér­fit, majd rátá­madt és ököl­lel a fején meg­ütöt­te.

A táma­dó fér­fit ekkor a nő elkö­ve­tő vissza­tar­tot­ta, miköz­ben mások is közé­jük áll­tak.  A másik férfi elkö­ve­tő egy har­ma­dik vét­len fér­fi­hoz ment, őt várat­la­nul több­ször meg­ütött, majd dula­ko­dott vele. Őket egy negye­dik férfi pró­bál­ta szét­vá­lasz­ta­ni.

Ezt a har­ma­dik vét­len fér­fit az első férfi elkö­ve­tő és a nő elkö­ve­tő is meg­tá­mad­ta, elkezd­ték rán­gat­ni. Ezután a két férfi elkö­ve­tő már együtt bán­tal­maz­ta tovább ezt a fér­fit. A vere­ke­dés­be a vét­len férfi védel­mé­ben más is becsat­la­ko­zott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű két fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, a bün­tet­len nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.