Főoldal » Hírek » Csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a legfőbb ügyész indítványt tett dr. Gurmai Zita országgyűlési képviselő és Donáth Anna európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – a cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség előtt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként – indít­ványt tett az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél dr. Gur­mai Zita ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, illet­ve az Euró­pai Par­la­ment elnö­ké­nél Donáth Anna euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztésére.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal Bűn­ügyi Főigaz­ga­tó­sá­ga előtt külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a nyo­mo­zó ható­ság tag­jai 2022. feb­ru­ár 21-én egy Buda­pest VIII. kerü­le­ti ingat­lan­ban kuta­tást és lefog­la­lást végez­tek. Az eljá­ró pénz­ügy­őrök tájé­koz­tat­ták a kuta­tás­sal érin­tett szer­ve­zet veze­tő­jét, hogy a Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyen a ható­ság tag­ja­in és a jegy­ző­könyv­ve­ze­tőn kívül csak az érin­tett szer­ve­zet veze­tő­je és jogi kép­vi­se­lő­je lehet jelen.

A szer­ve­zet veze­tő­je az elhang­zott tájé­koz­ta­tás elle­né­re a sajtó kép­vi­se­lő­i­vel és az ott meg­je­lent más sze­mé­lyek­kel együtt kívánt bemen­ni a kuta­tás hely­szí­né­re. Ezt elő­se­gí­ten­dő – a szer­ve­zet veze­tő­jé­nek fel­hí­vá­sá­ra – a jelen­lé­vők, köz­tük dr. Gur­mai Zita ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és Donáth Anna euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő, a hely­színt biz­to­sí­tó pénz­ügy­őrö­ket jog­sze­rű eljá­rá­suk­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ták. Az érin­tet­tek az erő­sza­kos cse­lek­mé­nyü­ket akkor hagy­ták abba, ami­kor a hely­szín­re az eljá­rá­si cse­lek­mény aka­dá­lyo­zá­sa miatt kihí­vott rend­őrök megérkeztek.

A fel­me­rült bizo­nyí­té­kok alap­ján a leg­főbb ügyész az Ország­gyű­lés elnö­ké­nél indít­vá­nyoz­ta dr. Gur­mai Zita ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő, míg az Euró­pai Par­la­ment elnö­ké­nél Donáth Anna euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak felfüggesztését.

A bün­te­tő­el­já­rás ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel, illet­ve euró­pai par­la­men­ti kép­vi­se­lő­vel szem­be­ni lefoly­ta­tá­sá­ra – így a tény­ál­lás rész­le­te­i­nek továb­bi tisz­tá­zá­sá­ra – a men­tel­mi joguk fel­füg­gesz­té­sét köve­tő­en nyí­lik lehetőség.