Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Csótányirtó spray-vel fújta le a háziorvost a győri asszony - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a nőt, aki 2016. szep­tem­ber 25. nap­ján Győr­ben ráron­tott a ren­de­lő­jé­ből távoz­ni indu­ló házi­or­vos­ra, őt csó­tány­ir­tó spray-vel arcon fújta, majd meg­pró­bál­ta rátör­ni az ajtót az épü­let­be vissza­me­ne­kü­lő sértettre.

A 79 éves ter­hel­tet a cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben az moti­vál­ta, hogy elég­té­telt vegyen a házi­or­vo­son, mivel férje álla­po­tá­nak rom­lá­sá­ért őt tar­tot­ta felelősnek.

Az elkö­ve­tő a hivat­ko­zott napon elrej­tő­zött a dok­tor­nő ren­de­lő­jé­nek elő­te­ré­ben, meg­vár­ta, míg az orvos befe­je­zi a dél­utá­ni ren­de­lést, majd a távoz­ni készü­lő sér­tett elé lépett, őt csó­tány­ir­tó spray-vel cél­zot­tan arcon fújta, miköz­ben han­go­san szi­dal­maz­ta. Az épü­let­be vissza­me­ne­kü­lő sér­tett­re ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ta rátör­ni az ajtót, ami nem sikerült.

Az elkö­ve­tőt a hely­szí­nen a jelen­lé­vők tar­tot­ták vissza a bejá­ra­ti ajtó eltorlaszolásával.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé.

Győr, 2016. októ­ber 7. napján

Dr. Takács Péter

főügyész

2016. 10. 07. Győr-Moson-Sopron