Főoldal » Hírek » Cukrászdába és bölcsődébe is betört - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 ápri­li­sá­ban egy cse­pe­li lakás­ba pró­bált bejut­ni, júli­us­ban pedig egy cuk­rász­dá­ba, vala­mint egy böl­cső­dé­be tört be azért, hogy onnan érté­ke­ket szerezzen.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis 20-án dél­előtt egy XXI. kerü­le­ti lakás­ba pró­bált úgy bemen­ni, hogy az erkély­aj­tót betör­te, azon­ban a sér­tett ott­hon volt, ész­lel­te a betö­ré­si kísér­le­tet, ezért a vád­lott leug­rott az erkély­ről, és érté­kek meg­szer­zé­se nél­kül elmenekült.

Ezután a férfi 2021. júli­us 04-én kora reg­gel egy cse­pe­li cuk­rász­dá­hoz ment, befe­szí­tet­te a bejá­ra­ti ajtót, majd a belső helyi­ség­be bejut­va, az ott lévő üveg­aj­tót elő­ször rán­gat­ni kezd­te, majd berúg­ta, ami miatt az ajtó besza­kadt és dara­bok­ra tört. A férfi ezután a pult mögé lépett, és érté­kek után kuta­tott, végül magá­hoz vett egy 50.000 Ft érté­kű lap­to­pot és azzal távozott. 

Még ugyan­ezen a napon a vád­lott egy köze­li böl­cső­dé­hez ment, mely­nek ajta­ját szin­tén berúg­ta, majd az épü­let­ben több iro­dát és öltö­ző­szek­rényt is fel­tört, és onnan végül egy papu­csot és két darab láz­mé­rőt lopott 40.000 Ft értékben.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső fér­fit, üzlet­sze­rű­en és dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopá­sok vét­sé­gé­vel, illet­ve annak kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lott a cuk­rász­da belső üveg­aj­ta­ját rán­gat­ja, majd berúg­ja, ezután pedig a pult mögött érté­kek után kutat. A videó az Ügyész­ség Face­book olda­lán, az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:

https://www.facebook.com/watch/?v=632734325484018