Főoldal » Hírek » Darabos étel okozta egy beteg halálát - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés­sel vádol­ja egy Tolna vár­me­gyei kór­ház orvo­sát és ápo­ló­ját.

A vád sze­rint az egyik nő ápo­ló­ként, a másik szak­or­vos­ként dol­go­zott a kór­ház­ban, ahova 2020. októ­ber 24-én este vet­ték fel a sér­tet­tet. A sér­tett­nél - vele szü­le­tett beteg­sé­ge foly­tán - nye­lé­si elég­te­len­ség, heveny garatmandula-gyulladás ala­kult ki, ami eset­le­ges garat­ref­lex gyen­ge­ség­gel járt együtt.

A sér­tet­tet 2020. októ­ber 25-én reg­gel a kór­ház­ban meg­reg­ge­liz­tet­ték, ekkor dara­bos ételt kapott. Édes­any­ja tele­fo­non érdek­lő­dött az álla­po­ta iránt, őt tájé­koz­tat­ták arról, hogy a beteg meg­fe­le­lő­en reg­ge­li­zett, dara­bos ételt fogyasz­tott. Az édes­anya közöl­te a kór­há­zi alkal­ma­zot­tal, hogy fia csak pépes ételt fogyaszt­hat, majd erről tele­fo­non tájé­koz­tat­ta az orvost is. Az orvos fel­tün­tet­te a láz­la­pon a sér­tett spe­ci­á­lis táp­lál­ko­zá­si igé­nyét.

Az ápoló dél­után a sér­tett ete­té­sé­hez készült és ész­lel­te, hogy nincs pépes étel, csak az álta­lá­nos étel, rizses ragu. Meg­kér­dez­te az orvost, hogy megetetheti-e a nor­mál étel­lel a sér­tet­tet. Az orvos ehhez hoz­zá­já­rult, az ápoló pedig segí­tett a beteg­nek enni, őt kanál­lal etet­te. 

A sér­tett az ebéd elfo­gyasz­tá­sa után ful­la­doz­ni kez­dett. Az orvos meg­pró­bál­ta a lég­uta­kat sza­bad­dá tenni, de beavat­ko­zá­sa elle­né­re a beteg meg­halt. 

A vád­lot­tak meg­sér­tet­ték a bete­gek táp­lá­lá­sá­ra vonat­ko­zó szak­mai irány­elv ren­del­ke­zé­se­it, fog­lal­ko­zá­si sza­bályt szeg­tek azzal, hogy annak elle­né­re, hogy ismer­ték a sér­tett álla­po­tát, neki nem pépe­sí­tett, hanem szi­lárd ételt adtak, illet­ve erről ren­del­kez­tek.

Sza­bály­sze­gé­sük és a beteg halá­la között köz­vet­len ok-okozati össze­füg­gés áll fenn.

A halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­nek bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.