Főoldal » Hírek » Darknetről rendelt kábítószerrel bukott meg a balatonfüredi férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő 27 éves fér­fit, aki 2020 novem­be­ré­ben, majd 2021 már­ci­u­sá­ban nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert ren­delt egy rej­tett inter­ne­tes oldalról. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 novem­be­ré­ben 270.000 forint­nak meg­fe­le­lő krip­to­va­lu­á­ért egy­ki­lós kisze­re­lés­ben, majd 2021. már­ci­us 5-én ugyan­ilyen összeg­ben szin­tén egy kilo­gramm amfe­ta­min ható­anya­gú speed port ren­delt külföldről.

A vád­lott a kábí­tó­szert haszon­szer­zés cél­já­ból tovább­ér­té­ke­sí­tés­re vásá­rol­ta, és ennek érde­ké­ben az első alka­lom­mal lak­cí­mé­re érke­zett spee­det por­ci­óz­ni kezd­te, külön alu­fó­li­á­ba, illet­ve simí­tó­zá­ras műanyag tasa­kok­ba cso­ma­gol­ta, és a mély­hű­tő­jé­ben tárolta.

A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tól a lakó­he­lyén tar­tott kábí­tó­szert 2021. már­ci­us 16-án, a már­ci­us 5-én ren­delt kábí­tó­szert pedig még a kéz­be­sí­tést meg­elő­ző­en a pos­tai szol­gál­ta­tó­nál lefoglalta.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék az elkö­ve­tőt fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­je és tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Indít­vá­nyoz­ta továb­bá a kábí­tó­szer elkob­zá­sát, vala­mint azt is, hogy a bíró­ság a több mint 600.000 forin­tos bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is köte­lez­ze a férfit.