Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Debrecen belvárosában késelte meg ismerősét a hajléktalan férfi - rendőrségi fotókkal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a nyílt utcán szúr­ta hasba ismerősét. 

A vád­lott és a sér­tett is haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak. 2021. augusz­tus 4-én nap­köz­ben mind­ket­ten nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak, így az esti órák­ra erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek. Késő este több másik sze­mély tár­sa­sá­gá­ban a Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó köz­té­ri pado­kon ültek, ahol beszél­get­tek és tovább ita­loz­tak. A férfi és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, majd a pad­ról fel­áll­va vitat­koz­tak, ami tett­le­ges­sé­gig fajult és a két férfi dulakodott.

Eköz­ben az elkö­ve­tő elő­vett egy bics­kát, és kihaj­tot­ta a 7,2 cm hosszú­sá­gú pen­gé­jét. A sér­tett ész­re­vet­te a kést, ezért véde­ke­zés­ként mind­két kezé­vel ráfo­gott, de a vád­lott kirán­tot­ta kezei közül a bics­kát és a sér­tet­tet hason szúr­ta. A férfi a szú­rás hatá­sá­ra erő­sen vérez­ni kez­dett, ami­től meg­ijedt a vád­lott és távo­zott a helyszínről.

Az egyik hely­szí­nen jelen­lé­vő sze­mély azon­nal segít­sé­get hívott, így a fér­fit kór­ház­ba szál­lí­tot­ták és megműtötték.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a has bal olda­lán átha­to­ló szúrt sérü­lést, vala­mint mind­két tenyé­ren hám­hor­zso­lá­sos és met­szett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A férfi hasi sérü­lé­sé­nek gyógy­tar­ta­ma nyolc napon túli, azon­ban az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, mód­já­ra, a szú­rás inten­zi­tá­sá­ra, vala­mint a sérült test­tá­jék­ra figye­lem­mel az elkö­ve­tő tisz­tá­ban volt a halá­los ered­mény reá­lis lehe­tő­sé­gé­vel, de azzal nem törődött.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. Vád­ira­tá­ban a főügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a elkob­zá­sát indítványozta.

A nyo­mo­zást végző megyei főka­pi­tány­ság által a tett­hely­ről készí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek itt tekint­he­tők meg:  https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-nyilt-utcan-szurta-meg-ismeroset