Főoldal » Hírek » Defektet kapott a rendőrök elől menekülő embercsempész - az ügyészség bíróság elé állította - fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 38 éves len­gyel fér­fit, aki 10 jog­el­le­nes határ­át­lé­pő szír sze­mélyt szál­lí­tott, azon­ban az M0 autó­úton nem állt meg rend­őri ellen­őr­zés­re. A férfi kocsi­ja végül defek­tet kapott, egy másik gép­ko­csi­nak neki­üt­kö­zött, a ter­helt azon­ban még ezután is mene­kül­ni akart. A bíró­ság a ter­hel­tet 2 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett. 

A vád sze­rint a ter­helt – vagyo­ni haszon­szer­zés cél­já­val – 2022. novem­ber 30-án, este, a magyar-szerb határ­nál egy busz­li­mu­zin típu­sú gép­ko­csi­val fel­vett 10 szír állam­pol­gárt, akik­ről tudta, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pők. A sofőr célja az volt, hogy a szí­re­ket - akik­nek végső úti­cél­juk Német­or­szág volt - a magyar-szlovák határ­hoz szállítsa.

A len­gyel fér­fit az M5, majd az M0 autó­úton az M1 autó­pá­lya irá­nyá­ba tör­té­nő hala­dá­sa során rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ni akar­ták, azon­ban a férfi a jel­zé­sek elle­né­re tovább­haj­tott. Végül az M0 autó­út 14-es kilo­mé­te­ré­nél, Buda­pest XXII. kerü­le­té­ben a mene­kü­lő autó defek­tet kapott és irá­nyít­ha­tat­lan­ná vált, amely­nek követ­kez­té­ben a ter­helt a gép­ko­csi­val neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik jár­mű­nek. Ekkor a sofőr kiszállt a még mozgó és las­su­ló busz­li­mu­zin­ból, és meg­pró­bált a hely­szín­ről futva elme­ne­kül­ni, azon­ban a rend­őrök elfogták.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé. A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit vád­dal egye­ző­en, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt 2 év 4 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyarországról.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a bör­tön­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, vala­mint azért is, hogy a bíró­ság a kiuta­sí­tás tar­ta­mát a sza­bad­ság­vesz­tés két­sze­re­sé­ben hatá­roz­za meg, ennél hosszabb tar­tam ugyan­is a tör­vény sze­rint nem szab­ha­tó ki.

A vád tár­gyá­vá tett cse­lek­ményt a tör­vény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A férfi jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A gép­ko­csi­ról a rend­őr­ség készí­tett fényképeket.