Főoldal » Archív » Diszkóban követelték a tartozást

Önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés és garáz­da­ság miatt emelt vádat az Ózdi Járá­si Ügyész­ség három fér­fi­val szem­ben.

A két test­vér és egyi­kük fia 2016 júni­u­sá­ban Arlón egy helyi ren­dez­vé­nyen szó­ra­koz­tak. Itt tar­tóz­ko­dott a sér­tett csa­lád is. Ők több­ször is fel­men­tek a szín­pad­ra és zenét kér­tek a disz­kós­tól, ami­ért pénzt adtak neki.

Ezt nehez­mé­nyez­te az egyik 26 éves férfi a vád­lot­tak közül, mond­ván, hogy inkább az évek­kel koráb­ban köl­csön­adott pénzt adnák meg. Emi­att előbb vesze­ke­dés ala­kult ki, majd a férfi és 50 éves test­vé­re bán­tal­maz­ni kezd­te a sér­tett csa­lád tag­ja­it, miköz­ben a pénz meg­adá­sát köve­tel­ték.

Ekkor az egyik bán­tal­ma­zott férfi fele­sé­ge elő­vett négy­ezer forin­tot, csak hogy hagy­ják abba a bán­tal­ma­zást. Ezt a táma­dó fér­fi­ak kicsa­var­ták a kezé­ből, úgy hogy a nő egyik ujja el is tört.

Pár perc­cel az ese­mé­nyek után, ami­kor a sér­tet­tek távoz­ni akar­tak a ren­dez­vény­ről, a két táma­dó férfi és egyi­kük fia egy 28 éves férfi ismét ütle­gel­ni kezd­ték őket és sörös üve­ge­ket dobál­tak utá­nuk.

A meg­tá­ma­dott csa­lád két férfi tagja nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ügyész­ség a táma­dó fér­fi­ak­kal szem­ben önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te, garáz­da­ság bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.