Főoldal » Hírek » Disznóvágáshoz használt taglózóval ölte meg ismerősét - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki bru­tá­lis módon, az érté­ki meg­szer­zé­se érde­ké­ben bán­tal­ma­zott egy idős nőt.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember, illet­ve a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt a vád­lot­tat élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te azzal, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban 35 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­let sze­rint a vád­lott és párja 2004. óta éltek élet­tár­si kap­cso­lat­ban, amely­ből három gyer­mek szü­le­tett. Ren­de­zett, jó éle­tük volt, a vád­lott a csa­lád­já­ért dol­go­zott. 2015 évtől kez­dő­dő­en azon­ban lezül­lött, alko­ho­lis­ta élet­mó­dot foly­ta­tott, mun­ká­ját elvesz­tet­te. Csa­lád­tag­jai innen­től folya­ma­tos erő­szak­nak, lelki és fizi­kai bán­tal­ma­zás­nak vol­tak kité­ve, illet­ve anya­gi nehéz­sé­ge­ik miatt gya­ko­ri­ak vol­tak a vesze­ke­dé­sek. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek hónap­já­ban a férfi kés­sel támadt élet­tár­sá­ra, és csak azért nem vágta el a nő tor­kát, mert leg­ki­sebb gyer­me­kük sírá­sá­ra abba­hagy­ta cselekményét.

A férfi 2021. decem­ber 30-án is egész nap alko­holt fogyasz­tott, majd 18 óra körül egy disz­nó­vá­gás­hoz hasz­nált tag­ló­zó­pisz­tolyt, egy 20 cm pen­gé­jű kést, vala­mint egy benzinnel-olajjal teli fla­kont sza­tyor­ba tett. Élet­tár­sa kér­dé­sé­re, hogy mire kell ez, a férfi csak annyit vála­szolt, hogy „égni fog”. A nő pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni pár­ját, aki csak annyit vála­szolt, hogy „Meg kell ten­nem”. A férfi egy üveg pezs­gő­vel a sér­tett házá­hoz bicik­li­zett, aki­nek jól ismer­te anya­gi hely­ze­tét, ugyan­is több­ször vég­zett nála alkal­mi munkákat.

A barát­sá­gos idős asszony behív­ta a pezs­gő­vel bol­dog új évet kívá­nó fér­fit, ital­lal kínál­ta, és leül­tek beszél­get­ni. A beszél­ge­tés során a vád­lott a tag­ló­zó­pisz­tollyal az idős nő fejét hir­te­len meg­lőt­te. Mivel a tag­ló­zó nem műkö­dött meg­fe­le­lő­en, így komoly sérü­lést nem oko­zott. Dula­kod­ni kezd­tek, azon­ban a 70 éves sér­tett nem tudott érde­mi ellen­ál­lást kifej­te­ni a har­min­cas éve­i­ben járó, jó fizi­ku­mú vád­lot­tal szem­ben. A férfi a tag­ló­zó­pisz­tollyal közepes-nagy erő­vel addig ütöt­te a nő fejét, amíg a sér­tett elhunyt. A nő ujjá­ról lehúz­ta az arany­gyű­rű­jét, vala­mint fül­be­va­ló­it kitép­te a fülé­ből és elrak­ta. Végül egy ruhák­kal teli fogast a sér­tett mellé borí­tott, és a magá­val vitt benzin-olaj keve­rék­kel meg­lo­csol­va meg­gyúj­tot­ta azt. Ezután magá­hoz vett egy üveg pálin­kát és a kocs­má­ba ment, ahol foly­tat­ta az italozást. 

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­se miatt jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. Az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből való kizá­rás és a bűn­ügyi költ­ség egé­szé­nek meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zés miatt jelen­tett be fellebbezést.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek kirí­vó­an durva, ember­te­len mód­ját a bíró­ság helyt­ál­ló­an álla­pí­tot­ta meg. A fia­tal, jó fizi­ku­mú férfi várat­lan, bru­tá­lis bán­tal­ma­zá­sá­val szem­ben  esé­lye sem volt a véde­ke­zés­re az idős sér­tett­nek. A vád­lott bün­te­tett elő­éle­te, az elkö­ve­tett cse­lek­mény jel­le­ge és módja, vala­mint az a tény, hogy ter­hé­re szin­te kizá­ró­lag csak súlyo­sí­tó körül­mé­nyek róha­tók, meg­kö­ve­te­li a tör­vény tel­jes szi­go­rá­nak az alkalmazását.