Főoldal » Hírek » Divatmárkákkal hamisított szájmaszkokat árult - Fotókkal - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 48 éves férfi ellen ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek vét­sé­ge miatt. A férfi cége hami­sí­tott, divat világ­már­kák min­tá­za­tá­val és fel­ira­tá­val ellá­tott tex­til száj­masz­kot árult.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je­ként 2020. évben isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­szer­zett össze­sen 73 darab külön­bö­ző divat világ­már­kák min­tá­za­tá­val és fel­ira­tá­val ellá­tott tex­til száj­masz­kot. A Covid-járvány elle­ni véde­ke­zést kihasz­nál­va, a száj­masz­ko­kat Mis­kol­con, egy nagy­áru­ház üzlet­so­rán a cége által üze­mel­te­tett pul­ton kihe­lyez­ve akar­ta eladni.

2020. októ­ber hónap ele­jén az áru­ház­ban a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal jár­őrei ellen­őr­zést tar­tot­tak, mely­nek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a jel­leg­ze­tes min­tá­za­tok és a száj­masz­ko­kon fel­tün­te­tett meg­je­lö­lé­sek a divat­már­kák véd­je­gye­i­vel össze­té­veszt­he­tő­sé­gig hason­ló­ak vol­tak, azok hasz­ná­la­tá­ra viszont a véd­jegy­jo­go­sul­tak nem adtak engedélyt.

A tel­jes áru­kész­le­tet a hely­szí­nen lefoglalták.

A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel az egyes véd­jegy­jo­go­sul­tak szá­má­ra 150.000 - 500.000 forint közöt­ti vagyo­ni hát­rányt okozott.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.

A hamis száj­masz­kok­ról az aláb­bi fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készítette.