Főoldal » Hírek » Dohányboltban rabolt, majd a központi segélyhívón adta fel magát - VIDEÓVAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta azt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit, aki a tata­bá­nyai dohány­bolt­ban kés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tet­te az eladót a kasszá­ban lévő pénz átadására. 

Az ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az ittas férfi 2021. janu­ár 30-án 15 óra 30 perc­kor a tata­bá­nyai dohány­bolt­ba úgy ment be, hogy az arcát, orrát maszk­kal, a fejét, arcát sötét színű kapuc­ni­val takar­ta el, és a jobb kezé­ben egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést tartott.

A férfi az eladó­tér hűtő­pult­já­nál az eladó­val közöl­te, hogy „Ez egy rab­lás!”, majd a pult mögé ment. Az elkö­ve­tő az eladó vál­lát meg­fog­ta, köz­ben a bevé­tel átadá­sát követelte.

Az eladó a fér­fi­tól való félel­mé­ben a kasszá­ból 50.500 forin­tot vett ki és adott át a rab­ló­nak, aki ezalatt a kést mind­vé­gig a jobb kezé­ben tartotta.

A férfi a dohány­bolt­ból távo­zá­sa után taxi­ba ült, a vitel­dí­jat a rab­lott pénz­ből fizet­te ki, majd alko­holt fogyasztott.

Az elkö­ve­tő más­nap haj­nal­ban a rend­őr­ség köz­pon­ti segély­hí­vó­ján adta fel magát, amely után a tata­bá­nyai rend­őrök őt őri­zet­be vet­ték, tőle a rabolt pénz­ből 24.000 forin­tot fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit, akit a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság 2021. már­ci­us 1-én 5 év fegy­ház­bün­te­tés­re, és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélt.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, vád­lott és védő eny­hí­té­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést. Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en a bíró­ság a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tot­ta, a vég­zés vég­le­ges­sé vált.

A rab­lást az üzlet kame­rá­ja rögzítette: