Főoldal » Hírek » Dohányboltban ütötte meg a volt élettársát - Videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a sze­mé­lyét ért tele­fo­non tett meg­jegy­zést sze­mé­lye­sen, tett­le­ge­sen torolt meg.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­sza­kadt, sze­mé­lyes viszo­nyuk meg­rom­lott.  A férfi és a nő 2022. júni­us 1-én tele­fo­non vitáz­tak egy­más­sal, amely­nek során a nő sértő kije­len­tést tett az elkö­ve­tő­re. Ezt köve­tő­en mint­egy fél óra eltel­té­vel, 14 óra 48 perc­kor a férfi  fel­dü­hö­dött álla­pot­ban meg­je­lent az Esz­ter­gom­hoz köze­li dohány­bolt­ban, ahol a sér­tett dol­go­zott. Az elkö­ve­tő a pult mögött álló nőhöz lépett és ököl­lel meg­ütöt­te az arc­fe­lét. A sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sa, zúzó­dá­sa kelet­ke­zett, a cse­lek­mény alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.