Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dr. Franz Plöchl, az Osztrák Köztársaság legfőbb ügyésze és dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara örökös tiszteletbeli elnöke elismerést kapott az Ügyészség Napján - fotókkal - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Az első ügyé­szi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az Ügyész­ség Napja alkal­má­ból az Igaz­ság­ügyi Palo­ta Dísz­ter­mé­ben tar­tott ünnep­sé­gen – dísz­ven­dég­ként – dr. Franz Plöchl, az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyé­sze, dr. Báná­ti János, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra örö­kös tisz­te­let­be­li elnö­ke és Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész mon­dott beszé­det. A leg­főbb ügyész ezt köve­tő­en elis­me­ré­se­ket és pálya­dí­ja­kat adott át.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a magyar és az oszt­rák ügyé­szi szer­vek közöt­ti határ­men­ti jó mun­ka­kap­cso­lat kiala­kí­tá­sá­ért és a hosszú évek óta fenn­ál­ló magas szín­vo­na­lú szak­mai együtt­mű­kö­dé­sért dr. Franz Plöchl, az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyé­sze, vala­mint a Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­vel való szak­mai együtt­mű­kö­dés érde­ké­ben nyúj­tott kiemel­ke­dő mun­kás­sá­gá­ért dr. Báná­ti János, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra örö­kös tisz­te­let­be­li elnö­ke részé­re Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met adományozott.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész beszé­dé­ben kiemel­te, hogy az állam bün­te­tő­igé­nyé­nek ered­mé­nyes érvé­nye­sí­té­se ma már elkép­zel­he­tet­len nem­zet­kö­zi bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés nél­kül. A köl­csö­nös biza­lom meg­te­rem­té­sé­hez és erő­sí­té­sé­hez jelen­tős mér­ték­ben hoz­zá­já­rul, ha az egyes tag­ál­la­mok alkot­má­nyos szer­vei a két­ol­da­lú kap­cso­la­ta­i­kat külön is fej­lesz­tik, meg­is­mer­ve egy­más nor­ma­tív kör­nye­ze­tét, jog­al­kal­ma­zá­si mód­sze­re­it, „jó gya­kor­la­tát”. Minden­nek kivá­ló pél­dá­ja az oszt­rák és magyar ügyé­szi szer­vek együttműködése.

Dr. Polt Péter hang­sú­lyoz­ta, hogy hason­ló­an jelen­tős sze­re­pe van az egyes hiva­tás­ren­dek közöt­ti har­mo­ni­kus szak­mai viszony­nak. A Magyar Ügy­vé­di Kama­ra és Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge között a szak­mai kap­cso­lat mara­dék­ta­la­nul a köl­csö­nös tisz­te­let­re épül.

Dr. Franz Plöchl, az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság leg­főbb ügyé­sze a beszé­dé­ben bemu­tat­ta az oszt­rák ügyész­ség rend­sze­rét, ille­tő­leg kitért a Leg­főbb Ügyész­ség leg­fon­to­sabb fel­ada­ta­i­ra. Szót ejtett továb­bá azok­ról az ügyész­ség terü­le­tét érin­tő átfo­gó reform törek­vé­sek­ről, melyek lénye­ge az igaz­ság­ügyi minisz­ter­től füg­get­len és auto­nóm szö­vet­sé­gi ügyész­ség lét­re­ho­zá­sa Ausztriában.

Dr. Báná­ti János, a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra örö­kös tisz­te­let­be­li elnö­ke a beszé­dé­ben az ügy­vé­di kar, mint társ­hi­va­tás­rend hely­ze­tét ele­mez­te. Rámu­ta­tott arra, hogy az ügyész­ség és az ügy­véd­ség közös célja nem lehet más, mint a jog­ál­lam műkö­dé­sé­nek biz­to­sí­tá­sa, mely közös célért kell a jövő­ben is dol­goz­nia e hiva­tás­ren­dek tagjainak.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a leg­ma­ga­sabb szak­mai elis­me­rést, az első koro­na­ügyész, Kozma Sán­dor emlé­ké­re 1992-ben ala­pí­tott Kozma Sándor-díjat tíz, szak­mai mun­ká­ját huza­mo­sabb ideje az átla­got meg­ha­la­dó szín­vo­na­lon, elhi­va­tott­ság­gal végző ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak adta át.

Ezt követ­te a Var­gha Ferenc-díj átadá­sa, amellyel az ügyész­sé­gi szol­gá­lat­ban kiemel­ke­dő tel­je­sít­ményt nyúj­tó tíz ügyész­sé­gi dol­go­zó mun­ká­ját ismer­te el.

Kima­gas­ló szak­mai élet­út­ja elis­me­ré­sé­ül tizen­öt ügyész­sé­gi kol­lé­ga Ügyész­sé­gi Emlék­gyű­rűt vehe­tett át.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Magyar István-díjban része­sí­tett har­minc­öt ügyész­sé­gi alkal­ma­zot­tat a kiemel­ke­dő szín­vo­na­lon és hiva­tás­tu­dat­tal vég­zett ered­mé­nyes szak­mai munkájáért.

Szé­kely Ferenc-díjat négy, kima­gas­ló tel­je­sít­ményt nyúj­tó ügyész­sé­gi fogal­ma­zó, alügyész és ügyész kapott.

Öt ügyész­sé­gi alkal­ma­zott huza­mos időn át nyúj­tott, kiemel­ke­dő tevé­keny­sé­gét emlék­tárgy ado­má­nyo­zá­sá­val ismer­te el a leg­főbb ügyész.

Kivá­ló mun­ka­vég­zé­sé­re figye­lem­mel, a leg­főbb ügyész két ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak „leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos”, öt ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak „főta­ná­csos”, két ügyész­sé­gi alkal­ma­zott­nak pedig „taná­csos” címet adományozott.

A leg­főbb ügyész által Kozma Sán­dor emlé­ké­re meg­hir­de­tett tudo­má­nyos pályá­zat­ra benyúj­tott pálya­mun­ká­já­ért húsz fő része­sült díjazásban.

Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te a tudo­má­nyos pályá­zat­ra egy fő részé­re pénz­ju­ta­lom­mal járó külön­dí­jat aján­lott fel, melyet az egye­sü­let elnö­ke adott át.