Főoldal » Archív » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatalában fogadta az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának (CONT) delegációját

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész szep­tem­ber 18-án a hiva­ta­lá­ban fogad­ta EU Par­la­ment Költ­ség­ve­té­si Ellen­őr­ző Bizott­ság Inge Gräß­le elnök asszony vezet­te dele­gá­ci­ó­ját. A meg­be­szé­lés során átte­kin­tet­ték az EU támo­ga­tá­sok­kal kap­cso­la­tos ügyé­szi tevé­keny­sé­get, egyes konk­rét ügye­ket, a magyar ügyész­ség OLAF-fal és EUROJUST-tal ápolt kap­cso­la­tát, az Euró­pai Ügyész­ség kér­dé­sét, továb­bá a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek alakulását.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a dele­gá­ció tag­jai előtt egy­ér­tel­mű­vé tette, hogy a magyar ügyész­ség elkö­te­le­zett az EU támo­ga­tá­sok­kal össze­füg­gő­en érke­zett aján­lá­sok és jel­zé­sek kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben.A Leg­főbb Ügyész­ség ennek kap­csán kivá­ló és folya­ma­tos mun­ka­kap­cso­la­tot ápol az OLAF-fal, ame­lyet maga Gio­van­ni Kes­ler az OLAF főigaz­ga­tó­ja is meg­erő­sí­tett a Dr. Polt Péter leg­főbb ügyésszel 2017. feb­ru­ár 07-én tör­tént talál­ko­zó­ján, vala­mint az azt köve­tő­en neki írt 2017. feb­ru­ár 17-ei leve­lé­ben.Amint azt az ügyész­ség a köz­le­mé­nye­i­ben és a nyi­lat­ko­za­ta­i­ban követ­ke­ze­te­sen eddig is hang­sú­lyoz­ta – szem­ben egyes poli­ti­ku­sok mai napig téves kije­len­té­se­i­vel – vala­mennyi olyan eset­ben, ami­kor az OLAF igaz­ság­ügyi aján­lás­sal vagy jel­zés­sel for­dult a Leg­főbb Ügyész­ség­hez, az ügyész­ség elren­del­te a nyo­mo­zást, illet­ve amennyi­ben már folya­mat­ban volt a nyo­mo­zás, az OLAF aján­lá­sát a nyo­mo­zás ira­ta­i­hoz csa­tol­ták és abban érté­kel­ték.Amennyi­ben egy OLAF aján­lás nyo­mán indult ügy­ben a költ­ség­ve­té­si csa­lás mel­lett a vesz­te­ge­tés gya­nú­ja is meg­fo­gal­ma­zó­dik, a nyo­mo­zás – mint a 4-es metro ügyé­ben – ezen körül­mény­re is kiterjed.

Az OLAF eddi­gi 33 aján­lá­sa és 4 jel­zé­se nyo­mán indult nyo­mo­zá­sok ered­mé­nye­ként, a mai napig össze­sen 7 ügy­ben emelt vádat az ügyész­ség. Ezen túl­me­nő­en az OLAF egy 2011-es záró­je­len­té­se nyo­mán lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként ugyan­csak vádat emelt az ügyész­ség.Így – a tel­jes idő­sza­kot tekint­ve – az eddi­gi össze­sen 8 vád­eme­lés nyo­mán eddig 2 marasz­ta­ló íté­le­tet hozott a bíró­ság. Továb­bi 6 ügy­ben még nem szü­le­tett íté­let. 7 ügy meg­szün­te­tés­sel zárult. Az összes többi ügy­ben jelen­leg is folya­mat­ban van a nyo­mo­zás.Az OLAF aján­lá­sok, jel­zé­sek és záró­je­len­tés nyo­mán indult bün­te­tő­el­já­rá­sok ezen ered­mé­nye – a vádak és meg­szün­te­té­sek 53,3%-os ará­nya – meg­ha­lad­ja az Uniós átla­got. (A 2016. évi OLAF jelen­tés sze­rint az uniós átlag: 44%, SAPARD ügyek nél­kül: 50%.)

A leg­főbb ügyész ismer­tet­te a 4-es met­ró­val kap­cso­lat­ban folyó két nyo­mo­zás eddi­gi ered­mé­nye­it. Az Alstom metró kocsik beszer­zé­sé­vel kap­cso­la­tos eljá­rás­ban eddig két gya­nú­sí­tot­tat hall­ga­tott ki a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség. Ezen nyo­mo­zás­ban a közel­jö­vő­ben – a brit ható­sá­gok­kal való köz­vet­len együtt­mű­kö­dés­nek is köszön­he­tő­en – továb­bi érde­mi ered­mé­nyek vár­ha­tók. A 4-es metró szer­ző­dé­se­i­vel kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi nyo­mo­zás ezzel pár­hu­za­mo­san ugyan­csak nagy erők­kel folyik. 

Dr. Polt Péter ismer­tet­te a dele­gá­ció tag­ja­i­val, hogy Magyar­or­szág kife­je­zet­ten aktív sze­rep­lő­je az EUROJUST-on belü­li mun­ká­nak, illet­ve a szer­ve­zet által koor­di­nált és finan­szí­ro­zott közös nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó cso­por­tok­nak. Ezen nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó cso­por­tok min­den eddi­gi­nél haté­ko­nyabb esz­közt jelen­te­nek a hatá­ron átnyú­ló, szer­ve­zett bűn­el­kö­ve­tők­kel szem­ben. Mind­ezt az EUROJUST elnö­ké­vel, Miche­le Con­insx asszonnyal való 2017. júli­us 14-ei magyar­or­szá­gi láto­ga­tá­sán köl­csö­nö­sen megerősítették. 

Az Euró­pai Ügyész­ség kap­csán a leg­főbb ügyész tájé­koz­tat­ta a tár­gya­ló part­ne­re­it arról, hogy a magyar ügyész­ség aktí­van részt vett a szak­mai elő­ké­szí­tő mun­ká­ban. Dr. Polt Péter ezzel kap­cso­lat­ban emlé­kez­te­tett a nem­zet­kö­zi szin­ten is nagy figyel­met kel­tett un. háló­za­ti modell­re vonat­ko­zó javas­la­tá­ra. Jelez­te, hogy az Euró­pai Ügyész­ség­hez tör­té­nő csat­la­ko­zás nem jog­al­kal­ma­zói kér­dés. Szak­mai szem­pont­ból az EUROJUST erő­sí­té­se, illet­ve a közös nyo­mo­zó cso­por­tok mind szé­le­sebb körű alkal­ma­zá­sa haté­kony és kívá­na­tos meg­ol­dást jelent­het a kérdésre.

Dr. Polt Péter a talál­ko­zó végén – Jávor Bene­dek EP kép­vi­se­lő azon fel­ve­té­sé­re, hogy egy inter­ne­tes hír­por­tál 2015-ös elem­zé­se sze­rint 2010 előtt aktí­vabb volt az ügyé­szi fel­lé­pés – a kép­vi­se­lőt emlé­kez­tet­te a Leg­főbb Ügyész­ség ezen kér­dés­sel kap­cso­la­tos cél­vizs­gá­la­ta ered­mé­nyé­re, ame­lyet 2015. júni­us 01-jén köz­zé­tett az ügyész­ség hon­lap­ján, és amely konk­rét ada­tok­kal cáfol­ta ezen állí­tást:

https://ugyeszseg.hu/a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye-a-korrupcios-buncselekmenyek-elleni-fellepes-atfogo-vizsgalatarol/

 

Buda­pest, 2017. szep­tem­ber 19.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály